مقاله وضعيت سلامت روان در پرستاران نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۳۵ تا ۱۴۱ منتشر شده است.
نام: وضعيت سلامت روان در پرستاران نظامي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت رواني
مقاله پرستار
مقاله پرسش نامه ۲۸ سوالي سلامت عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اسدزندي مينو
جناب آقای / سرکار خانم: سياري رقيه
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: سنايي نسب هرمز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: سلامتي پرستاران به عنوان ارايه دهندگان مراقبت، در كيفيت مراقبت ارايه شده از سوي آنها بر بيماران تاثيرگذار است. هدف از مطالعه حاضر، بررسي ابعادي از وضعيت سلامت رواني پرستاران نظامي بود.
روش ها: در اين مطالعه توصيفي – مقطعي، ۲۷۲ نفر از پرستاران نظامي (۱۱۷ مرد و ۱۵۵ زن) به روش نمونه گيري چندمرحله اي مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار جمع آوري داده ها پرسش نامه مشخصات دموگرافيك و پرسش نامه سلامت رواني ۲۸سوالي سلامت عمومي (GHQ-28) با روش نمره گذاري ليكرت و نمره برش ۲۳ بود.
يافته ها: %۲۶ پرستاران داراي درجاتي از اختلال در سلامت رواني بودند. شيوع ميزان اختلال در زنان بيشتر از مردان بود. همچنين ميانگين نمرات پرستاران در مقياس اختلال در عملكرد اجتماعي نسبت به ديگر موارد بالاتر بود. بين شيوع موارد مشكوك به اختلال رواني و متغيرهاي جنس و تاهل و اضافه كاري و سابقه كار ارتباط معني دار آماري وجود داشت.
نتيجه گيري: مطالعه وضعيت سلامت روان پرستاران نظامي، اطلاعات ارزشمندي در زمينه برنامه ريزي پيشگيري در سطوح مختلف، آموزش مداوم، انجام معاينات دوره اي شاغلين، درمان و پيشگيري از بروز اختلالات رواني در اختيار سياست گزاران، برنامه ريزان و مديران سيستم هاي بهداشت و درمان كشور قرار مي دهد.