مقاله وضعيت سلامت سالمندان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۵۲ تا ۵۹ منتشر شده است.
نام: وضعيت سلامت سالمندان تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کميته امداد
مقاله سلامت سالمند
مقاله بهداشت رواني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريف زاده غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: مودي ميترا
جناب آقای / سرکار خانم: اخباري سيدهادي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسي وضعيت سلامت سالمندان تحت پوشش کميته امداد امام خميني بود.
روش بررسي: مطالعه حاضر از نوع توصيفي تحليلي بود نمونه شامل ۲۵۰ سالمند تحت پوشش کميته امداد امام خميني (ره) شهرستان بيرجند بود که با روش نمونه گيري غير احتمالي آسان و به تناسب سهمي از بين مراجعه کنندگان به نواحي ۱ و ۲ کميته امداد شهر بيرجند انجام شد. از پرسشنامه طرح جامع سلامت سالمندان استفاده شد. پرسشنامه از طريق مصاحبه با سالمندان تکميل و قد، وزن، فشارخون در شرايط استاندارد اندازه گيري شد. داده ها با نرم افزار spss و آزمون آماري کاي اسکوئر در سطح ۰٫۰۵ مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: نتايج نشان داد که ميانگين سني سالمندان شرکت کننده ۷۱±۸٫۷ سال (%۴۷٫۶ زن و %۵۲٫۴ مرد) بود. %۸۸٫۸ سالمندان بي سواد و بقيه با سواد بودند، %۴۱٫۶ سالمندان مشکل مسکن، %۱۱٫۲ مشکل بيمه، %۹۳٫۲ مشکل اقتصادي داشتند. %۱۰٫۴ سابقه ابتلا به ديابت و %۳۹٫۶ مبتلا به پرفشاري خون بودند. %۶۸ مشکل بينايي و %۱۰٫۸ اختلال ادرار داشتند. %۶۸٫۴ مبتلا به افسردگي خفيف و %۳٫۲ داراي افسردگي شديد و %۲۴٫۴ مبتلا به اختلالات شناختي شديد تا خفيف بودند. %۲۴ سالمندان مبتلا به سوء تغذيه و %۶۷٫۶ ريسک ابتلا به سوء تغذيه را داشتند. شيوع پرفشاري خون در مردان بيشتر از زنان (P=0.07) و در ساکنين شهري بيشتر از روستايي (P=0.04) بود. شيوع افسردگي در بين زنان بيشتر از مردان (P<0.001) و در ساکنين نقاط شهري بيشتر از مناطق روستايي بود (P=0.02). از نظر وضعيت فعاليتهاي روزانه نيز اختلاف معني داري بين مردان و زنان مشاهده شد.
نتيجه گيري: شيوع بالاي مسايل اقتصادي و معيشتي سالمندان، مي تواند ساير مشکلات جسمي و روحي آنان را دامن زده يا تشديد کند و لزوم توجه بيشتر مسوولين بهداشت و درمان، کميته امداد و ساير ارگان ها را به قشر سالمند تحت پوشش براي جلوگيري از وخامت اوضاع پررنگ مي کند.