مقاله وضعيت سيستم هاي اطلاعات پرستاري در ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در حكيم از صفحه ۱۸۵ تا ۱۹۱ منتشر شده است.
نام: وضعيت سيستم هاي اطلاعات پرستاري در ايران
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاري
مقاله سيستم اطلاعاتي
مقاله ايران
مقاله سيستم اطلاعات پرستاري
مقاله سيستم هاي اطلاعاتي کامپيوتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي كولايي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: وجود سيستم هاي اطلاعاتي يکي از شاخص هاي توسعه بهداشتي درماني است. مديران پرستاري براي برآورده شدن نيازهاي اطلاعاتي باليني، مديريتي و قانوني، توسعه پرونده هاي کامپيوتري را مورد توجه قرار داده اند. در حال حاضر، سيستم هاي کامپيوتري مختلفي در کشور وجود دارند که به ثبت اطلاعات مربوط به پرستاري شامل مديريت تخت هاي بخش، انتقال و جابجايي بيماران، ثبت درخواست ها و نتايج پاراکلينيکي، درخواست هاي دارويي، تعداد ويزيت پزشکان و در برخي از سيستم ها، ثبت علايم حياتي، گزارش پرستاري، کاردکس پرستاري، شيفت کاري پرستاران و مديريت بخش باليني مي پردازند. اين مطالعه جهت بررسي وضعيت سيستم هاي اطلاعات پرستاري در ايران انجام گرفته است.
روش کار: اين مطالعه کاربردي به صورت مقطعي در سال ۱۳۸۹ انجام شد. جامعه پژوهش شامل ۹ شرکت کامپيوتري بود که از شرکت هاي اصلي ارايه کننده سيستم اطلاعات بيمارستاني داراي قسمت پرستاري بودند. پس از بررسي متون و منابع، با تهيه چک ليستي پايا و روا، نيازهاي سيستم هاي اطلاعات پرستاري توسط صاحب نظران اولويت بندي شدند. در نهايت اولويت هاي تعيين شده با وضعيت موجود در ايران مقايسه شد.
يافته ها: يافته ها نشان داد که در حالت کلي سيستم هاي اطلاعات پرستاري مورد مطالعه به ميزان %۳۵٫۷ (فاصله اطمينان %۹۵: ۴۱٫۴۱-۲۹٫۹۹) نيازها را برآورده مي کنند. هيچ کدام از سيستم هاي مورد مطالعه نيازهاي مربوط به سيستم هاي طبقه بندي را برآورده نکردند و نيازهاي مربوط به گزارشات مالي به ميزان %۸۵٫۲ (فاصله اطمينان %۹۵: ۹۶٫۶۷-۷۳٫۷۳) برآورده شدند.
نتيجه گيري: سيستم هاي اطلاعات پرستاري در ايران وضعيت خوبي ندارند. بکارگيري سيستم کددهي داده هاي پرستاري، توجه به ثبت داده ها در کنار بالين، و مشارکت پرستاران در مراحل پياده سازي سيستم اطلاعات پرستاري به عنوان پيشنهادات کلي توصيه مي گردد.