مقاله وضعيت شاخص هاي توانمندسازي و ارتباط آن با عوامل فردي در بين مربيان اداره کل تربيت بدني شهر اروميه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مديريت ورزشي (حركت) از صفحه ۲۱ تا ۳۴ منتشر شده است.
نام: وضعيت شاخص هاي توانمندسازي و ارتباط آن با عوامل فردي در بين مربيان اداره کل تربيت بدني شهر اروميه
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مربيان
مقاله توانمندسازي کارکنان
مقاله سازمان تربيت بدني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سيدعامري ميرحسن
جناب آقای / سرکار خانم: محرم زاده مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: محمدقلي زاد ليدا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر با هدف ارزيابي شاخص هاي توانمندسازي در بين مربيان شهر اروميه، طراحي و مورد اجرا شد. اين پژوهش از نوع پيمايشي (توصفي – تحليلي) است و اطلاعات آن به شکل ميداني جمع آوري شد. روش نمونه گيري چند مرحله اي تصادفي و ابزار کسب اطلاعات پرسشنامه استاندارد ارزيابي شاخص هاي توانمندسازي (دي اسکات و تي جيف) بود که پايايي آن ۲/۹۴ درصد روايي ۵/۹۰ درصد محاسبه شد. اطلاعات با استفاده از مقايسه ميانگين ها و آناليز واريانس آناليز شد. جمعيت مورد بررسي ۱۵۵ نفر بودند که از بين ۴۹۱ نفر از مربيان زن و مرد شهر اروميه انتخاب شدند. نتايج نشان داد که شاخص کل توانمندسازي در جمعيت مورد برري ۶/۷۱ درصد در سطح زياد و خيلي زياد است و با افزايش سابقه کار و سطح تحصيلات، شاخص هاي هويت بخشي و قدرداني و سلامت محيط کار کاهش معني داري يافتند (P<0.05) و سطح روحيه مربيان بيشترين و رشد ارتباطات کمترين تاثير را در شاخص کل توانمندسازي دارد (۰٫۱P<0.001 و β=۰٫۲۲).