مقاله وضعيت صيد و ساختار جمعيت ماهي سفيد(Rutilus frisii kutum) در سواحل ايراني درياي خزر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۶ در مجله علوم و فنون دريايي ايران از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: وضعيت صيد و ساختار جمعيت ماهي سفيد(Rutilus frisii kutum) در سواحل ايراني درياي خزر
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum)
مقاله صيد
مقاله ساختار جمعيت
مقاله شاخصهاي رشد و مرگ و مير
مقاله سواحل ايراني درياي خزر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالملكي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي آمنه سادات
جناب آقای / سرکار خانم: نهرور رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ساختار جمعيت و وضعيت صيد ماهي سفيد (Rutilus frisii kutum) در سواحل ايراني درياي خزر با استفاده از تركيبي از داده هاي فراواني طولي و داده هاي طول در سن كه از طريق نمونه برداريهاي ماهانه از صيد تجاري به دست آمد، بررسي شد. در فصل صيد ۸۳-۱۳۸۴، كل صيد ماهي سفيد ۶۶۱۲٫۵ تن برآورد گرديد كه ۴۳٫۵% از صيد كل ماهيان استخواني را شامل مي شود. نتايج نشان داد كه ميانگين طول چنگالي۵٫۹cm ±۳۸٫۲ بود. دامنه سني اين ماهي ۱ تا ۸ سال با ميانگين ۴٫۲ سال برآورد شد. گروههاي سني ۳، ۴ و ۵ ساله، مجموعا ۸۵٫۸% از تركيب سني را به خود اختصاص دادند. مقادير پيراسنجه هاي رشد معادله فون برتلانفي كه با استفاده از داده هاي طول در سن پردازش شده است، به قرار زير مي باشد: در سال k=0.15،L¥=۶۰٫۷cm  و سال t0=-1.75 ميزان ضريب مرگ و مير كل (Z) با استفاده از روش منحني صيد بر پايه طول بر اساس داده هاي فراواني طولي برابر ۰٫۸۳ در سال، ضريب مرگ و مير طبيعي (M) با استفاده از فرمول تجربي پائولي (با در نظرگرفتن ميانگين درجه حرارت ساليانه ۱۴٫۵oC) برابر ۰٫۳۱ در سال و ضريب مرگ و مير صيادي (F) برابر ۰٫۵۲ در سال محاسبه شد.
نتايج نشان داد كه رشد ماهي سفيد در سواحل ايراني درياي خزر در مقايسه با سالهاي قبل كاهش داشته است كه به نظر مي رسد از آثار تكثير مصنوعي طي ۲۰ سال اخير و عدم بهگزيني مولدان به هنگام تكثير مصنوعي باشد.