مقاله وضعيت فشار خون در شهر يزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در پايش از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۷ منتشر شده است.
نام: وضعيت فشار خون در شهر يزد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشار خون
مقاله فشار خون بالا
مقاله بزرگسال
مقاله يزد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كلاني زهره
جناب آقای / سرکار خانم: عبدي هما
جناب آقای / سرکار خانم: شهبازي ليلي
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي طاهره
جناب آقای / سرکار خانم: اميني پور محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
افزايش فشار خون سرخرگي، يکي از مهم ترين مسايل سلامت همگاني در جهان امروز است. به رغم تمامي پيشرفت هاي علمي که در زمينه تشخيص و درمان اين بيماري انجام شده است، هنوز شايع ترين و يکي از مهم ترين عوامل خطرساز بيماري هاي قلبي عروقي است که خود عامل ۲۰ تا ۵۰ درصد از همه مرگ ها در جهان محسوب مي شود. هدف از انجام اين مطالعه تعيين ميانگين فشار خون، تعيين ميزان شيوع فشار خون بالا و پراکندگي آن و تعيين وضعيت آگاهي از بيماري خود، درمان و کنترل بيماري فشار خون بالا در جامعه بزرگسالان شهر يزد بود.
در اين مطالعه ۱۱۳۰ نفر (۴۵۶ مرد و ۶۷۴ زن) بالاتر از ۱۸ سال به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب و با مراجعه به در منازل مورد بررسي قرار گرفتند. مقادير فشار خون سيستوليک ³۱۴۰ ميلي مترجيوه و يا فشار خون دياستوليک ³۹۰ ميلي متر جيوه جهت تعيين ابتلا به بيماري فشار خون و طبقه بندي آن بر اساس هفتمين گزارش كميته ملي مشترك پيشگيري، تعيين گرديد. يافته ها نشان داد ميانگين فشار خون سيستوليک در مردان و زنان به ترتيب ۱۳۲٫۲±۱۸٫۲ و ۱۲۹±۲۱٫۹ ميلي متر جيوه (P<0.5) و فشار خون دياستوليک نيز به ترتيب ۸۵٫۰±۱۱٫۲ و ۸۳٫۱±۱۲٫۳ ميلي متر جيوه (P<0.01) بود. ميانگين فشار خون سيستوليک و دياستوليک در گروه هاي سني از نظر آماري تفاوت معني دار داشت (P<0.001). ميزان شيوع بيماري فشار خون ۳۸٫۱ درصد (در مردان ۴۱٫۷ درصد و در زنان ۳۵٫۷ درصد) بود (P<0.5). از ميان اين تعداد ۶۰٫۹ درصد در مرحله اول بيماري و ۳۹٫۱ درصد در مرحله دوم قرار داشتند. در ارتباط با آگاهي از بيماري خود، اقدام به درمان و کنترل بيماري در مبتلايان به فشار خون بالا مشاهده گرديد که فقط ۴۳٫۷ درصد از بيماران از بيماري خود آگاهي دارند و از اين افراد ۷۷٫۱ درصد جهت درمان اقدام نموده اند. از ميان افرادي نيز که جهت درمان اقدام نموده اند ۱۲٫۴ درصد فشار خون کنترل شده داشتند.
ميانگين مقادير فشار خون در دو جنس و در گروه هاي سني تقريبا مشابه ساير مطالعاتي است که مورد بررسي قرار گرفتند. ميزان شيوع بيماري فشار خون در يزد در مقايسه با ساير نقاط ايران و جهان در حد نسبتا بالايي است و نسبت به نتايج به دست آمده در سال هاي قبل افزايش داشته است. درصد وضعيت آگاهي، درمان و کنترل بيماري در شهر يزد نيز مانند ساير مناطق مطلوب نيست. تفاوت زياد در ميزان بيماري و اقدام به درمان و کنترل آن ممكن است نشانه عدم کفايت دستورالعمل هاي درماني يا عدم پذيرش آن توسط بيماران باشد.