مقاله وضعيت مراقبت ديابت در سالمندان ديابتي مراجعه کننده به کلينيک ديابت بيمارستان شريعتي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دي ۱۳۸۹ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۱۶۱ تا ۱۶۹ منتشر شده است.
نام: وضعيت مراقبت ديابت در سالمندان ديابتي مراجعه کننده به کلينيک ديابت بيمارستان شريعتي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله ديابت
مقاله مراقبت ديابت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي ملاذي عذرا
جناب آقای / سرکار خانم: پيماني مريم
جناب آقای / سرکار خانم: حشمت رامين
جناب آقای / سرکار خانم: پژوهي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: ديابت شايع ترين بيماري متابوليک دنياست که شيوع آن با افزايش سن، افزايش مي يابد. بيشترين شيوع ديابت در هر جامعه در مسن ترين گروه سني همان جامعه است. در ايران حداقل ۱۴ درصد ديابتي سالمند (≥ ۶۰ سال) وجود دارد که ما از وضعيت موجود در مراقبت ديابت در آنان اطلاعات کافي در اختيار نداريم. اين مطالعه با هدف بررسي اين موضوع طراحي شد.
روش ها: اين مطالعه مقطعي در سال هاي ۱۳۸۷ – ۱۳۸۵ براي بررسي وضعيت مراقبت ديابت بر اساس پرونده هاي موجود از افراد بالاي ۶۰ سال مراجعه کننده به کلينيک ديابت بيمارستان شريعتي انجام شد. اطلاعات مورد نياز شامل وضعيت دموگرافيک، فشارخون، ليپيدهاي سرم، قندخون ناشتا و دو ساعته، وضعيت کنترل قندخون، رژيم درماني مورد استفاده جهت درمان ديابت و عوارض آن بود. براي آناليز، روش هاي آماري مطالعات توصيفي مورد استفاده قرار گرفت.
يافته ها: در بررسي ۲۰۰ پرونده واجد شرايط ورود به مطالعه، ۱۰۳ نفر زن و مابقي مرد بودند. بيشترين عارضه ديابت در زمان مراجعه، حضور همزمان چند عارضه با هم بود. رژيم درماني مورد استفاده توسط ۷۲٫۵% بيماران قرص هاي خوراکي پايين آورنده قندخون بود. ۸۱٫۵% بيماران براي فشارخون بالا، ۷۲% براي ديس ليپيدمي و ۷۳%براي نوروپاتي تحت درمان بودند. در بيش از ۵۰% بيماران ديابتي خصوصا زنان سالمند، فشارخون، قندخون و ليپيد پروفايل کنترل نشده بود.
نتيجه گيري: بنظر مي رسد وضعيت مراقبت ديابت در سالمندان کشور ما در شرايط مطلوبي نيست. با توجه به شيوع روزافزون ديابت و سالمند شدن جامعه، پيشنهاد مي شود به بهبود و ارتقاي وضعيت مراقبت ديابت در سالمندان به لحاظ پيچيدگي فرايند ديابت در اين گروه سني توجه بيشتري شود.