مقاله وضعيت موجود آموزش بيمار: درک پرستاران شاغل در مراکز آموزشي – درماني شهر تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله پرستاري و مامايي از صفحه ۳۹ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: وضعيت موجود آموزش بيمار: درک پرستاران شاغل در مراکز آموزشي – درماني شهر تبريز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آموزش بيمار
مقاله وضعيت موجود
مقاله درک
مقاله پرستار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده وحيد
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده ليلا
جناب آقای / سرکار خانم: محجل اقدم عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضاقلي فام اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آموزش بيمار يکي از اساسي ترين نقش هاي هر پرستار است و تعهد پرستارها نسبت به انجام آن تحت تاثير درک آن ها از نقش آموزشي خود دارد. از آنجايي که موضوع آموزش بيمار روي تمامي جوانب پرستاري، درمان، بهبودي و هزينه ها تاثير بسزايي دارد، پي بردن به وضعيت موجود آموزش بيمار بسيار حایز اهميت است زيرا موجب مي شود که پرستاران از عملکردشان آگاه شوند و اصلاح و ارتقا اين وظيفه مهم پرستاري براي ايشان امکان پذير تر باشد، لذا اين پژوهش با هدف درک پرستاران شاغل در مراکز آموزشي – درماني شهر تبريز از وضعيت موجود آموزش بيمار انجام شده است.
مواد و روشها: اين پژوهش، يک مطالعه توصيفي است که به طور تصادفي طبقه بندي شده متناسب با مشارکت ۴۰۰ نفر از پرستاران شاغل در بخش هاي بيمارستان هاي آموزشي شهر تبريز در سال ۱۳۸۹ اجرا گرديد. گردآوري اطلاعات با ابزار «نقش پرستار در آموزش به بيمار» تاکلام (۱۹۹۱) انجام گرفت که با اين ابزار ديدگاه پرستاران به آموزش بيمار در چهار بعد «بررسي نيازهاي آموزشي بيمار»، «برنامه ريزي آموزشي»، «اجراي آموزش بيمار» و «ارزشيابي آموزش بيمار» در وضعيت موجود بررسي شد. تجزيه و تحليل يافته ها توسط نرم افزار آماري  SPSS / ver14 انجام گرفت.
يافته ها: نتايج مطالعه حاضر نشان داد که در کليه ابعاد وضعيت موجود در سطح متوسط و متمايل به نامطلوب قرار داشت، و از ديدگاه واحدهاي مورد پژوهش به ترتيب ابعاد «بررسي نيازهاي آموزشي بيمار» و «اجرا» بيشتر از ابعاد «برنامه ريزي آموزشي» و «ارزشيابي آموزش بيمار» انجام مي شود.
بحث و نتيجه گيري: با توجه به نتايج که حاکي از نياز به توجه بيشتر به بهبود وضعيت آموزش بيمار مي باشد، لزوم نگاه ويژه از سوي مسوولين امر بيش از پيش به نظر مي رسد.