مقاله وضعيت نشاط و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کاشان طي سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در فيض از صفحه ۶۲ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: وضعيت نشاط و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان دانشگاه علوم پزشکي کاشان طي سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نشاط
مقاله دانشجو
مقاله تست آکسفورد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي خديجه
جناب آقای / سرکار خانم: سوكي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: تقربي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: با توجه به اهميت نشاط در بهداشت روان و آسيب پذيري دانشجويان و نيز در راستاي کمک به روانشناسي مثبت گرا از طريق دست يافتن به اطلاعاتي در زمينه نشاط، هدف از اين مطالعه بررسي ميزان نشاط دانشجويان و عوامل مرتبط با آن مي باشد.
مواد و روش ها: مطالعه به صورت مقطعي با نمونه گيري از نوع سرشماري روي ۱۴۴۴ دانشجوي دانشگاه علوم پزشکي کاشان انجام شد. شرط ورود به مطالعه اشتغال به تحصيل در تمامي مقاطع دوره هاي شبانه و روزانه غير از دوره هاي تکميلي در نيمسال دوم سال تحصيلي ۸۶-۱۳۸۵ بود. در اين پژوهش براي تعيين ميزان نشاط از تست استاندارد Oxford و براي بررسي عوامل مرتبط با نشاط از پرسشنامه ۳۱ سوالي محقق ساخته استفاده شد.
نتايج: يافته ها نشان دادند ۱۱۳۶ نفر (۷۸٫۷ درصد) از واحدهاي پژوهش دختر و بقيه پسر بودند. ميانگين نمره نشاط در كل دانشجويان ۴۲٫۵۷±۱۳٫۹۶ بود. يافته ها ارتباط معنادار آماري بين نشاط با جنس، وضعيت اقتصادي، شرکت در فعاليت هاي فوق برنامه، اميد به آينده شغلي، رضايت از رشته تحصيلي، معدل، محل زندگي دائمي و تجربه حوادث استرس زا و نوع آن طي يک سال گذشته نشان داد، اما، با سن، وضعيت تاهل، دوره تحصيلي (شبانه – روزانه)، بومي و غير بومي بودن، نوع دانشکده، محل زندگي فعلي، تعداد خواهران و برادران، رتبه تولد، تحصيلات و شغل والدين و منبع درآمد دانشجويان نشان نداد.
نتيجه گيري: توجه به گروه هاي آسيب پذير شامل؛ دختران، دانشجويان با وضعيت اقتصادي نامناسب، در معرض حوادث استرس زا، معدل پايين، ناراضي از رشته تحصيلي و نا اميد از آينده شغلي ضروري است
.