مقاله وضعيت و عوامل غير رژيمي تغذيه در سالمندان مبتلا به نارسايي قلبي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سالمند از صفحه ۶۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: وضعيت و عوامل غير رژيمي تغذيه در سالمندان مبتلا به نارسايي قلبي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمند
مقاله سوء تغذيه
مقاله ارزيابي کوتاه تغذيه اي
مقاله نارسايي قلبي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني شيرين
جناب آقای / سرکار خانم: كشاورز سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: امين احمد
جناب آقای / سرکار خانم: ملكي مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: بخشنده آبكنار هومن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف مطالعه حاضر، ارزيابي وضعيت تغذيه و شناسايي مهمترين بخشهاي پرسشنامه ارزيابي کوتاه تغذيه اي (MNA) براي تسريع در شناخت خطرهاي تغذيه اي در سالمندان مبتلا به نارسايي قلبي بود.
روش بررسي: مطالعه حاضر، از نوع مقطعي توصيفي – تحليلي است و جامعه آماري شامل تمامي سالمندان مبتلا به نارسايي قلبي بستري در مرکز آموزشي، تحقيقاتي و درماني قلب و عروق شهيد رجايي بود که ۲۲۵ سالمند بيمار به صورت غيرتصادفي انتخاب شدند. از پرسشنامه ارزيابي کوتاه تغذيه اي (۱۸ گويه اي) براي درجه بندي وضع تغذيه سالمندان استفاده شد.
يافته ها: نتايج نشان دادند که %۹٫۸ از سالمندان، مبتلا به سوء تغذيه و %۸۰٫۹ از آنها در معرض سوء تغذيه و %۹٫۳ خوب تغذيه شده بودند.
نتيجه گيري: با بررسي عوامل مرتبط با وضعيت تغذيه سالمندان مبتلا به نارسايي قلبي مشخص شد که سابقه زخم بستر، توانايي سالمند در غذا خوردن، ارزيابي وضعيت سلامت خود و احساس شخصي در مورد وضعيت تغذيه خود، از عوامل موثر در وضعيت تغذيه سالمندان مبتلا به نارسايي قلبي است.
با توجه به درصد بالاي سالمندان در معرض يا مبتلا به سوء تغذيه در بيمارستان، ضرورت انجام مداخلات تغذيه اي به چشم مي خورد.