مقاله وضعيت ICT در مراکز آموزش عالي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۶ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۱۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: وضعيت ICT در مراکز آموزش عالي
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فناوري اطلاعات و ارتباطات
مقاله دانشگاه آزاد اسلامي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم فتاح

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر، بررسي وضعيت فناوري اطلاعات و ارتباطات در دانشگاه آزاد اسلامي است و اين که تا چه اندازه واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي از امکانات ICT استفاده مي کنند. جامعه آماري مورد مطالعه شامل مديران مراکز فناوري اطلاعات و ارتباطات در کليه واحدهاي مناطق ۱۲ گانه دانشگاه آزاد اسلامي است. کل مديران مراکز فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامي جزء نمونه پژوهش بوده است، به منظور جمع آوري اطلاعات لازم از يک پرسش نامه محقق ساخته (حاوي ۲۸ ماده بسته پاسخ و دو مجموع سوال هاي مجزا به صورت باز) استفاده شد. براي تعيين ويژگي هاي روايي سنجي اين پرسش نامه، روايي محتوايي آن با نظرخواهي از گروهي متخصصان تاييد شد. علاوه برآن به منظور برآورد همساني دروني بين سوال ها از روش محاسبه آلفاي کرونباخ استفاده شد که α=۰٫۸۷۳ به دست آمد. نتايج استفاده از روش آماري تحليل t تک گروهي نشان مي دهد که: در همه موارد به جز ميزان استفاده از اينترنت براي ارتباط با بخش هاي مختلف سازمان، ميزان استفاده از ICT براي رجوع به بخشنامه ها و مکاتبات اداري، تاثير استفاده از ICT در ارزشيابي کارکنان، ظرفيت زير ساختي براي استفاده از کتابخانه ديجيتالي و سطح پهناي باند اينترنتي براي استفاده از کتابخانه ديجيتالي بين ميانگين نمونه و ميانگين نظري تفاوت معني داري در ۲۳ سوال به اضافه ميانگين کل نمره تفاوت معني دار وجود دارد. با توجه به تفاوت بين اين دو ميانگين و همچنين مقدار ميانگين نمونه و ميانگين نظري (µ=۳) مي توان نتيجه گرفت که در اکثر موارد به جز متغير «استفاده از دوره هاي on-line براي توسعه حرفه اي کارکنان»، «سطح صرف و اختصاص بودجه براي به کارگيري متخصصان«ICT» ، سطح آموزش کارکنان در مورد«ICT»، «ميزان استفاده از کتابخانه ديجيتالي»، «وضعيت واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي مناطق ۱۲ گانه» کمتر از حد متوسط است. و در ۴ مورد اخير از حد متوسط بالاتر است.