سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنگره ملی علوم انسانی

تعداد صفحات: ۴۵

نویسنده(ها):

نعمت اله عزیزی – عضوهیئت علمی دانشگاه کردستان

چکیده:

با آغاز هزاره سوم گرای ش هاوتغییرات کلان سیاسی ،اجتماعی و حرفه ای و توسعه مواج و خیره کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات و همچنین پدیده هایی چون جهانی شدن و به هم ریختن و حذف پاره ای ازمرزهای فکری و فلسفی که از دهه گذشته ریشه گرفته بودندب ه اوج خو د رسیده وانتظارات و زمینه های جدیدی را برای سازمان هاونهادهای جوامع مطرح نمود .وجوداین نیاز ها و انتظارات زمینه ایجاد تحول و تغییرات اساسی را در سازما ن هاو نهادهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی، اقتصادی و سیاسی به دنبال داشت .دراین اثنا برای نظام آموزش عالی نیز پارادایم ها و الگوهای نوینی ازدانشگاههادر هزاره سوم مطرح شد و بستر ظهور نسل های جدیدی از مؤسسات آموزش عالی را فراهم نمود. بنابراین، با عنایت به شکل گیری بنیا ن های ج امعه هوشمند و حاکمیت فرهنگ شبکه ای و ظهور پدیده های فرانوین دانشگاهی، مادر کنار مسائل و تنگناهای جار ی نظام آموزش عالی خود با مجموع ه جدیدی از چالش هاورسالت های جدیدی مواجه هستیم که جز با مهندسی مجدد نظام آموزش عا لی نمی توان با موفقیت آنها را مدیریت نمود. دراین باره انجام تغییرات و اصلاحاتی درعلوم انسانی وانطباق آن باوضیعت مذکور اهمیت بالایی دارد و مستلزم تلاش وجدیت بیشتری ازجانب مدیران و متولیان مراکز دانشگاهی است. این مقاله در صدد است تا با بررسی دیدگاه دانشجویان علوم انسانی در باره جایگا ه این علوم در آموزش عالی کشور، مشکلات و نارسایی های اثرگذاربر کیفیت آموزشی و پژوهشی آن را تحلیل و راهکارهایی را نیز در جهت بهبود فعالیت های علمی و پژوهشی دراین علوم پیشنهاد نماید.