سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

حمیدرضا خانکه – دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشگاه تربیت مدرس – مرکز آموزشی درمانی روان
رخشنده محمدی – دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشگاه تربیت مدرس – مرکز آموزشی درمانی روان
فضل ا… احمدی – دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشگاه تربیت مدرس – مرکز آموزشی درمانی روان
داود عزیزی – دانشگاه علوم پزشکی ایران – دانشگاه تربیت مدرس – مرکز آموزشی درمانی روان

چکیده:

خدمات سلامتی در بلایای طبیعی عامل اصلی بقاء انسانهاست . بلایا همیشه تأثیر چشمگیری بر بهداشـت ، سـلامت عمـومی و رفاه جمعیت آسیب دیده برجای می گذارند . ارائه خدمات سلامتی در بلایای طبیعی یکی از ارکان اصلی مدیریت بحـران اسـت ولازم است کیفیت وکمیت مناسبی برای تأمین سلامت جامعه آسیب دیده داشته باشد . با وجود اینکـه ایـران کـشوری بلاخیـز است و می توان آنرا یکی از مستعدترین کشورهای جهان از نظر وقوع بلایا دانست، بررسی های انجـام شـده در خـصوص ارائـه خدمات سلامتی در بلایا معرف عدم هماهنگی در تأمین و ا رائه خدمات بهداشتی درمانی است، لـذا بررسـی وضـعیت خـدمات سلامتی در بلایا بسیار حایز اهمیت است . در این مقاله که قسمتی از یک مطالعه بزرگتر می باشد سعی شده اسـت بـر اسـاس تجربیات ارائه دهندگان خدمات سلامتی در بلایا چگونگی ارائه خدمات سلامتی در زمان وقوع بلایا بررسی شود . روش : پژوهش حاضر به روش گراندد تئوری انجام شده است . مشارکت کنندگان ۱۷ نفر شامل ۵ نفر پرستار ، ۲ نفر روانپزشـک ، ۱ نفر اپیدمیولوژیست، ۱ نفر مددکار، ۱ نفر روانشناس، یک نفر متخصص بهداشت، ۱ نفر کارشناس ارشد بهداشت، ۱ نفر بهیـار، ۳ نفر از اهالی بم ویک نفر پزشک عمومی بودند . از کل مشارکت کنندگان ۱۵ نفر مرد و ۲ نفر زن و میانگین سنی آنها ۳۷ سال بود . کلیه مشارکت کنندگان حداقل تجربه حضود در یک بلیـه را داشـتند . بـرای جمـع آوری داده هـا از مـصاحبه هـای نیمـه ساختارمند استفاده شد . کلیه مصاحبه ها ضبط و سپس کلمه به کلمه دست نویس ش ده وبا استفاده از روش استراوس وکوربین تجزیه و تحلیل شدند .
یافته ها : وضعیت ارائه خدمات سلامتی از مفاهیم مهمی بود که از داده های جمع آوری شده استنباط شـد ایـن مفهـوم دارای ابعاد کیفیت و کمیت خدمات سلامتی، وضعیت تجهیزات، نیروی انسانی و مدیریت بود . این مفهوم معرف چگونگی ارائه خدمات سلامتی در بلایاست . لذا در ارتباط با این مفهوم می توان چنین دریافت که وضعیت نامناسب نیروی انسانی، کیفیـت و کمیـت نامناسب ارائه خدمات سلامتی در زمان وقوع بلایا، عدم کفایت امکانات و تجهیزات مـورد نیـاز جهـت ارائـه خـدمات سـلامتی، مدیریت نامناسب و عدم هماهنگی مانع ارائه خدمات سلامتی مناسب، با کیفیت، به موقع، مستمر و در دسترس به مردم منطقه در زمان وقوع بلایا می شود، از طرفی ت أمین نیروی انسانی کافی، با تجربه و آموزش دیده، ت أمین خدمات بـا کیفیـت و کمیـت مناسب، کفایت امکانات و تجهیزات و مدیریت مناسب و هماه نگ زمینه را برای ارائه خدمات سلامتی مناسب، به موقع، مستمر و در دسترس فراهم می کند . بحث : از آنجا که حوزه سلامت رسالت پیشگیری، رسیدگی و درمان مصدومین و بیماران را بطور عام برعهده دارد، طبیعی است که در مورد حوادث غیر مترقبه این نقش پررنگتر شده و انتظار جامعه از این گروه بیش از پیش نمایان می گردد . ارائه خـدمات سلامتی در بلایای طبیعی یکی از ارکان اصلی مدیریت بحران است ولازم است کیفیت وکمیت مناسـبی بـرای تـأمین سـلامت جامعه آسیب دیده داشته باشد . لذا وضعیت وچگونگی ارائه خدمات سلامتی در زمان وقوع بلایا مورد تأکید مشارکت کننـدگان در این مطالعه قرار داشت .