سفیر ژاپن در ایران هم در مورد آخرین وضعیت سامانه هاي ارتباطی و مخابراتی کشورش بعد از وقوع زلزله و سونامی ۱۱ مارس در ژاپن گفت: با وقوع این زلزله مهیب استفاده از تلفن با اختلال مواجه شد اما اینترنت قطع نشده و ارتباط از این طریق برقرار است (فرارو, .(۱۳۸۹

  توییتر در زلزله و سونامی شرق ژاپن

ژاپن یکی از کشورهایی است که متصل به فنآوري جهانی است و روند فعلی نشاندهنده رشد فزاینده استفاده از رسانههاي اجتماعی در جهان است. (Wilson, 2012, p. 12) شروع ارسال پیامهاي مربوط به زلزله تقریباً از آغاز اولین لرزشهاي زمین بود که مردم ژاپن آن را تجربه کردند. یکی از اولین پیامها توسط دوآن (Doan et al) ارسال شد که یک دقیقه و ۲۵ ثانیه بعد در توییتر از کانون زلزله منتشر شد. قبل از اینکه زمین از لرزش زلزله بایستند ویدیوهایی از تأثیرات اولیه زلزله بهصورت آنلاین آپلود شد و هشدارهاي رسمی و غیررسمی در رسانههاي اجتماعی منتشر شد که شامل اخطارهاي تخلیه مناطق براي سونامی قریبالوقوع نیز میشد. خواندن پیامهایی که از طریق توییتر ارسال میشد امکان اطلاعیابی لحظه به لحظه انفاقاتی که میافتاد را ممکن میکرد.

کاربران رسانه هاي اجتماعی دیدههاي خود را درباره سرازیر شدن آب گزارش میدادند، نیت خود از تخلیه خانههاي خود و جستجوي محلی مرتفعتر را منتشر میکردند. وقتی سونامی اتفاق افتاد، کاربران جریان سیل، ویرانگريهاي آن و از دست رفتن زندگیها را ضبط و منتشر کردند.

وضع راه های ارتباطی بعد از زلزله ژاپن سیل پیامهاي التماس براي نجات و کمک، تقاضاي امکانات و عزاداري براي عزیزان ازدسترفته و ابراز نگرانی براي کسانی که دوستشان دارند، پیشنهاد براي کمک و تسلیت به راه افتاد. خطوط تلفن و تلفن همراه به سرعت اورلود (Over Load) شد؛ زیرا بسیاري از افراد براي اطلاع از سلامت و موقعیت خانوادهها و دوستان خود و یا گرفتن اطلاعات و کمک از خطوط تلفن و تلفن همراه استفاده کردند و در چنین مواقعی توانایی تلفن و تلفن همراه بهمنظور تسهیل ارتباطات اضطراري کاهش مییابد و رسانههاي اجتماعی نتیجه بهتري را در بر داشتند.

بعد از شروع زلزله و سونامی، رسانهه اي اجتماعی تبدیل به ابزاري براي پاسخ و بهبود شد. توییتر، فیسبوك، یوتیوب و رسانههاي دیگر پنجرهاي براي بازماندگان زلزله و سونامی تدارك دیدند تا هشدارها و اخبار را به جهان پیرامون ژاپن اطلاع دهد درباره آنچه در مناطق بحرانزده اتفاق افتاد، زیرساخت ملی ژاپن تعداد توییتهایی که تنها از توکیو منتشر شد در روز ۱۲۰۰ پیام اعلام کرد. همچنین جستجو براي کسانی که دوستشان داشتند و همینطور اطلاع از اخبار و اطلاعات روز و تحلیلها و بیانیههایی که توسط دولت و سازمان برق منطقه توکیو و نیروگاه هستهاي فوکوشیما، منتشر میشد ( Wilson, .(2012, p. 20