سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

سیده هاجر حسینی هاشمی – کارشناس ارشد خاکشناسی شرکت خدمات مهندسی آب وخاک کشور – مطالعات البرز
منصور پاره کار – دکترای آبیاری – منابع آب

چکیده:

از آنجائیکه معضل شوری خاک در کشاورزی جز مسـایل مهـم در رونـد توسعه کشور به ش مار میرود و با توجه به ضرورت توسعه کشاورزی پایدار، تحقیق انجام شده استفاده ازآب وخاک شـور را مـد نظـر قـرارداده تـا بـا بررسی وضعیت املاح در خاک مکان مناسـبی بـرای کشـت گیاهـان در خاک شور ارائه دهد . حرکت آب و املاح از پارامترهای فیزیکی مهم است که در چگونگی
تشکیل جبهه رطوبتی و نمکی نقش بسزایی دارد (۱) حرکت عمده املاح به شیوه توده ای است که در اثر اختلاف پتانسیل آب خاک بین دو نقطه انجام می پذیرد که خود به دو جزء هدایت آب شور و پخشیدگی تقسیم در بررسی وضعیت حرکت املاح از مدل (۲) می شودLEACHMاستفاده شد که مدل تخمین آبشویی وشیمیایی است که رزیم آب، حالت شیمیایی و انتقال املاح در خاکهای غیر اشباع یا اشباع جزئی را برای حدود ۲ متر توصیف می کند (۳).