سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدصادق معرفت – عضو هیئت علمی گروه عمران، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
شروان عطایی – دانشجوی دکترای سازه، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس
روح ا… نادری – مدیر گروه خط و ابنیه مرکز تحقیقات راه آهن

چکیده:

پل تل هزنگ در مسیر راه آهن تهران-اهواز و در استان لرستان واقع است. پل، شش تیرورق فلزی پ ستنیده به ارتفاع ۲/۵ متری است که طول ۷۲ متری آن با دو جفت ستون فلزی مایل به دو دهان هی ۱۵ متری و یک دهان هی ۴۲ متری کاهش داده شده و برای عبور یک خط را هآهن مورد استفاده قرار گرفته است. مسیر حرکت قطار بر روی پل قوسی به شعاع ۲۵۰ متر م یباشد.قایم و جانبی ناشی از عبور قطار با سرعت ۳۰ کیلومتر بر ساعت فراتر ازg یباشد و این مهم بهر هبرداری از پل را با سرعت حداکثر ۱۰ کیلومتر بر ساعت و توام با دلهره کرده است. به منظور وضعیت سنجی ساز های پل مزبور و ارایه ی راه حل مطمئن، یکسری آزمایش بارگذاری استاتیکی و دینامیکی انجام گرفت و مدل اجزائ محدود س هبعدی پل کالیبره شد و درجه ی گیرداری تکیه گا ههای کناری پل و اتصال ستو نهای مایل به عرشه مورد ارزیابی قرار گرفت. با توجه به مدل عددی کالیبره شده، نقاط ضعف پل شناسایی شد و اثر را هح لهای اصلاحی مورد بررسی قرار گرفت.