سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: ششمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسن نصرآزادانی – شرکت برق منطقه ای اصفهان

چکیده:

با توجه به نقش بارهای غیر خطی در ایجاد هارمونیکها و سیر جایگزینی این بارها در مصرف کننده های خانگی، تجاری و صنعتی و هر ساله بر میزان اعوجاج ولتاژ شبکه افزوده می گردد. در صورت تجاوز این اعوجاح از مقادیر مجاز که توسط استانداردهای معتبر و از جمله استاندارد حدود مجاز هارمونیکها در سیستم برق ایران مشخص گردیده است، شرکتهای برق ملزم به اتخاذ تدابیری جهت کنترل آن خواهند بود. در این مقاله دو فیدر۲۰kvبا طولهای مختلف از دو ایستگاه فوق توزیع انتخاب گردیده است طی نمونه برداری از جریان این فیدرها و فیدرهای ۳۸۰v مربوط به آنها در زمانهای مختلف و همچنین بر اساس نمونه برداری از بارهای مولد هارمونیک مصارف خانگی و تجاری، شرایط فعلی اعوجاج هارمونیکی ولتاژ در نقطه اتصال مشترک ( محل تغذیه ) بررسی گردیده است. سپس با مدل سازی فیدرها جهت محاسبات هارمونیکی و با در نظر گرفتن نرخ رشد بارهای غیر خطی میزان اعوجاج ولتاژ در سالهای آتی محاسبه گردیده است که نتیجه آن حاکی از ایمن بودن فیدرهای کوتاه و وخیم شدن اعوجاج ولتاژ فیدرهای بلند طی سالهای آتی است.