سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: اولین همایش تبلیغات خلاق بانکی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

محمدتقی جمشیدی – رئیس اداره کل تحقیق و توسعه بانک کشاورزی
ابوالفضل صالحیان عمران – کارشناس اداره کل تحقیق و توسعه بانک کشاورزی

چکیده:

امروزه برای تسریع رشد و توسعه اقتصادی و رسیدن به حداقل های توسعه یافتگی، پژوهش و تحقیق از نیازمندی های پایه به شمار می رود. در همین راستا، در سال های اخیر سازمان های دولتی اقداماتی را به منظور توسعه کمی و کیفی امر تحقیق وپژوهش انجام داد ه اند که در این مسیر با چال شها و موانعی نیز مواجه شد ه اند.این مقاله ضمن بررسی شاخص های پژوهش در سال های اخیر و چشم انداز آن در برنامه چهارم توسعه کشور، به چالش های پیش روی واحدهای تحقیق و توسعه در سازمان های اجرایی، به ویژه بانکها م یپردازد. "اعتماد و باور ضعیف مدیریت سازمان به امر تحقیق"، "ضعیف بودن پژوهش های انجام شده توسط محققین خارج از سازمان"، "مشکلات جذب و نگهداری نیروهای کیفی در بخش پژوهش"، "عدم مقبولیت واحدهای تحقیقاتی از طرف سایر واحدهای اجرایی سازما ن "، "ساختارسازمانی نامناسب واحدهای تحقیق و توسعه" و … به عنوان مهم ترین چالش های پیش روی تحقیقات در سازما ن های دولتی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند. در پایان نیز به منظور برطر ف نمودن و یا کاهش چالش های پیش روی تحقیقات درسازمان های دولتی و اجرایی، پیشنهادها و را هکارهای اجرایی ارائه شده است.