مقاله وظايف واحد منابع انساني اثربخش در سازمان هاي ارگانيک و مکانيک از ديد کارکنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بصيرت (مديريت) از صفحه ۱۳۷ تا ۱۴۹ منتشر شده است.
نام: وظايف واحد منابع انساني اثربخش در سازمان هاي ارگانيک و مکانيک از ديد کارکنان
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مديريت منابع انساني
مقاله سازمان ارگانيک
مقاله سازمان مکانيک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي كفاش مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامي پريا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اگر ساختار سازمان ها را به دو نوع ارگانيک و مکانيک تقسيم کنيم، واحد منابع انساني در هر يک از اين دو نوع ساختار از لحاظ اولويت بندي وظايف متفاوت خواهد بود. اين پژوهش درصدد بررسي تفاوت وظايف واحد منابع انساني اثربخش در سازمان ها با ساختار ارگانيک و مکانيک از ديد کارکنان است. قطعا نوع نگاه پرسنل در اين سازمان ها بر روي کيفيت نيازها و خواسته هاي آنها تاثير گذاشته و مديران جهت اداره مناسب سازمان و کارکنان بايد به اين تفاوت هاي نگرشي توجه کنند. نمونه گيري به روش تصادفي ساده انجام شده و تعداد ۱۹۶ پرسش نامه توزيع و جمع آوري شد. در اين پژوهش جهت تجزيه و تحليل داده هاي به دست آمده از پرسش نامه، از آزمون هاي کولموگروف اسميرنوف، آزمون مقايسه ميانگين t و آزمون U مان-ويتني استفاده شد. نتايج تحقيق نشان مي دهد که ديدگاه پرسنل سازمان هاي ارگانيک و مکانيک درباره وظايف واحد منابع انساني تا حد زيادي متفاوت است. به عنوان نمونه وظيفه هاي وساطت ميان سازمان و اتحاديه کارگري، تدوين برنامه هاي مصوب در زمان ورود کارکنان و تجزيه و تحليل دقيق مشاغل، از ديد کارکنان سازمان هاي ارگانيک به ترتيب، مهم ترين وظايف واحد منابع انسانياست در حالي که از ديد کارکنان سازمان هاي مکانيک، وظايف آموزش پرسنل، وساطت ميان سازمان و اتحاديه کارگري و طراحي سيستم پاداش به ترتيب مهم ترين وظايف واحد منابع انساني است.