سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

زهرا رهنورد – دانشگاه پزشکی تهران

چکیده:

ما سعی د ر تعریف نقش و وظایف تسهیلات پرستـاری بعد از فاجعه داریم . روشها : ما بررسـی میکنـیم مـدیریت در تخـصیص تسهیلات پرستاری بعد از زلزلـه لـوس آ نجلـس نتـایج ) ۱۱۳ حـدود %) ۷۸ تـسهیلات پزشـکی کـه شـامل ۱۱۳۶۵ تختخـواب، ۲۳ آسیب طاقت فرسا متحمل شدند و ۷۲ سرویس حیاتی گم شد . از ۸۷ تسهیلات پرستاری طرح فاجعه را ایفا می کند بعضی از مشکلات این طرح که میتوان آنها را ذکر کرد نبود آدرس به اندازه کافی نبود پرسنل ومشکلات ا رتباطی و نبود آب به انـدازه کافی و سوخت ژنراتور . ۵۹ گزارش %)۵۲) فاجعه مربوط بهبه پذیرش بیمارستان ،تسهیلات پرستاری و محل اقامت جمعی است . تسهیلات پرستاری به صورت کمک محدود دریافت شد ۵٫ ماه بعد از زلزله فقط نصف کسری تـسهیل پرسـتاری طـرح فاجعـه
مرتفع شده بود . نتایج : با توجه به در نظر گـرفتن فـشار فاجعـه تـسهیلات پرسـتاری نیـاز جامعـه اسـت بـرای بهینـه کـردن مسئولیتهای بعد از فاجعه باید تسهیلات پرستاری را یکی کنیم ( متحد کنیم ) وقتی فاجعه ای اتفاق می افتـد انتظـار عمـومی جامعه این است کهخدمات پزشکی اورژانس و دارویی فراهم باشد و مدی ریـت شود و از این شرایط بحرانی سلامت جامعه اتفـاق می افتد به طور گسترده مشخص می شودبا طرح فاجعه که سازمان میدهد به نیازهای عمومی و منابع و تسهیلات انجـام دادن طرحها اساسا برای درمان تعداد زیادی از جراحات و برای مراقبت از قشر آسیب پذیر بخصوص برای آن دسته که ر یسک بالایی دارند مانند افراد نا توان افراد مسن وبیماریهای مزمن باید جمع آوری شود اغلب بیشتر تسهیلات پرستاری به قشر آسیب پـذیر اختصاص می یابد وبخش مهمی از سیستم مراقبت سلامتی آمریکا را در بر می گیرد برای نمونه نزدیک به ۲ میلیون بزرگـسال پذیرفته می شوند تسهیلا ت پرستاری هرسال ۱ زن از هر ۲ زن و ۱ مرد از هر ۳ مرد سپری می کنند در تسهیلات پرستاری بالغ بر چند دهه . این آمار انعکاس رشد وشیوع بیماریهای مزمن و سالخوردگی که باعث افزایش استفاده از تسهیلات پزشکی است . بـا توجه به گسترش نقش در خدمت به قشرآسیب پذیر تسهیلات پرستاری ا غلب به منابع سلامتی مسلط هـستند ودر کـل فقـط برای فاجعه به وجود نیامده اند برای به دست آوردن اطلاعات در مورد وظایف و تسهیلات پرستاریزلزله لـوس آنجلـس را مـورد بررسی قرار می دهیم چون گسترش ومکان این زلزله منحصر به فرد است برای امتحـان تـسحیلات پرسـتاری درطـول بحـران اجتماعی ۵۷ مورد مرگ نسبت داده شده به زلزله نزدیک ۹۰۰ بیمار تخلیه شدن از بیمارستانهای آسیب دیـده و نزدیـک ۹۰۰ نفر از مردم درمان شدن در بخشهای اورژانس یا بیمارستانها