سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سمانه نورانی آزاد – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز فسا
شاهین شرافتی – کارشناس آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

در میان صاحب نظران اقتصاد کشاورزی این اتفاق نظر وجود دارد که موفقیت در افزایش تولید به میزان زیادی به وجود بازاررسانی کارا بستگی داشته و شناخت مسیرهای بازاررسانی محصولات کشاورزیدر کشورهای درحال توسعه به منظور اصلاح ودگرگون ساختن آن ضرورت دارد. در پاسخ این نیاز کانال بازاریابی وعوامل موثر بر حاشیه بازاریابی گوجه فرنگی مورد مطالعه قرار گرفته است. این پژوهش برای کشور ایران انجام شده وداده ها واطلاعات مورد نیاز از سایت جهاد کشاورزی وفایو وشرکت خوشاد فارس جمع آوری شده است.براساس نتایج این پژوهشمسیر بازاریابی شامل: عمده فروشان، خرده فروشان ، دلالان،شرکتهای تعاونی روستایی، تبدیل کنندگان ،سلف خران،وصادرکنندگان می باشد. نتایج مطالعات نشان میدهد که به ازای هرکیلو گرم گوجه فرنگی صادراتی کارایی بازاریابی ۷۰/۸۹% می باشد وکارایی در مسیر بازاررسانی گوجه فرنگی صادراتی نسبتاً بالا است نتایج تخمین حاشیه بازاریابی براساس مدل افزایش قیمت نشان می دهد که حاشیه بازاریابی با قیمت صادراتی رابطه مستقیم وبا هزینه های بازاریابی رابطه عکس دارد و براساس مدل حاشیه نسبی با قیمت صادراتی و ارزش محصول عرضه شده رابطه مستقیم و با هزینه بازاریابی رابطه عکس دارند وآزمون های تشخیصی حاکی از قابل اعتماد بودن نتایج می باشد. در این مقاله به منظور تعیین حاشیه بازاریابی برای گوجه فرنگی صادراتی، قیمت صادراتی گوجه فرنگی ومتوسط هزینه بازاریابی از زمان برداشت تا صادرات(هزینه برداشت ،حمل ،انبارداری،درجه بندی واستانداردگوجه فرنگی صادراتی وتعرفه وگمرک …)ستفاده شده است .آمار واطلاعات مورد نیاز از سایت جهاد کشاورزی وفایو برای کل کشور ایران وهمچنین از برخی اطلاعات شرکت خوشاد فارس جمع آوری شده است.