سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه شیخعلیشاهی – کارشناس ارشد آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال- دانشکده مهندسی برق- د
حمیدرضا ابوطالبی – استادیار آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال- دانشکده مهندسی برق- دانشگ
محمدرضا تابان – استادیار آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال- دانشکده مهندسی برق- دانشگ

چکیده:

این مقاله به مبحث بهسازی گفتار درحوزه موجک م یپردازد . در روش پیشنه ادی، بعد ازتجزیه سیگنال نویزی به باندهای موجک تابع آستان هگذاری وفقی روی ضرایب موجک اعمال می شود. در زیرباندهایی که دارای انرژی گفتار با محتوای بسیارزیاد هستند، از حدآستانه کوچکتر و تابع آستانه گذاری سخت استفاده م ی شود و برعکس، در زیرباندهای با محتوای ناچیز از انرژی گفتار، حدآستانه بزرگتر و تابع آستانه گذاری نرم مورد استفاده واقع م یشود . در نواحی با وضعیت بینابین دو حالت فوق، تابع آستان هگذاری، بصورت وفقی و مابینِ دو وضعیت حدی آستانه گذاری سخت و آستانه گذاری نرم تعیین می شود . پارامتری که تابع آستانه گذاری و حدآستانه را در هر زیرباند موجک تعیین می کند با نسبت توان گفتار و نویز در هر زیرباند رابطه دار د. آزمای شهای انجام شده در مقایسه با روش های قبلی نشان می دهد با اعمال این تکنیک، نویز به نحو مطلوبی حذف شده و میزان اعوجاج در گفتار خروجی کاهش می یابد. علاوه برا ین، نتایج شبیه سازی حکایت از آن دارد که افزایش رشد درخت موجک در بهبود خروجی سیستم بهسازی تأثیر داشته و نوع موجک مناسب، وابسته به نوع نویز موجود در محیط می باشد.