مقاله وقت صوفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در پژوهش زبان و ادبيات فارسي از صفحه ۵۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: وقت صوفي
این مقاله دارای ۲۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وقت
مقاله حال
مقاله صوفي
مقاله مظهريت حق
مقاله لحظه حال سرمدي
مقاله زمان و مکان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناظري افسانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
«وقت» در نزد عرفاي مسلمان، معنا، مفهوم، تعابير و ويژگي هاي خاصي دارد. ويژگي هايي که متناظر بر«فناي ناسوتي و ظهور لاهوتي» عارف است. در اين وقت يا «لحظه حال» است كه واقعه هاي روحاني و شهود حقايق باطني به وقوع مي پيوندد. حالي که مابين گذشته و آينده و در عين حال جامع هر دو است. بر اين اساس «وقت» صوفي در «آن» و آناتي مي گذرد كه بعد و امتداد زماني ندارد و لذا، در مكاني رخ مي دهد كه به آن اشاره نمي توان كرد؟ بدينسان، «وقت صوفي» به منزله حضور و «بودن» در مكان و زماني ديگر است كه از قواعد زمان و مكان محسوس مبراست و ويژگي ها و مختصات وجودي خاص خود را دارد.
هدف اصلي اين مقاله در وهله نخست، جستجو و بررسي چيستي وجوه مفهومي، کيفي، ماهيت و هستي شناختي«وقت صوفي» و به طور اخص چگونگي اين وقت، ويژگي ها و شاخصه هاي زماني – مکاني مطرح درآن است. ويژگي هايي که در نهايت زمان و مکان ديگري (لحظه حال – عالم ملکوت) را در عرصه انديشه و خيال مي گستراند. به طوري که جمع اضداد، «همزماني» گذشته، حال و آينده و… از وجوه و شاخصه هاي آن است که در کليه ابعاد وجودي عارف تسري دارد.
در اين راستا با توجه به نوع مساله، بررسي پيشينه تحقيق و خلاء در اطلاعات موجود، با استناد بر آرا، انديشه ها و توصيف هاي صوفيه و با هدف گشايشي به سوي معناهاي نهفته در عرفان و فرهنگ غني ايراني – اسلامي، در بخش اول از روش توصيفي – تبييني و سپس در بخش دوم از روش توصيفي – تحليلي بهره گرفته شده است.