مقاله وقف آموزشي از ديدگاه جغرافياي فرهنگي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در جغرافيا از صفحه ۸۷ تا ۹۹ منتشر شده است.
نام: وقف آموزشي از ديدگاه جغرافياي فرهنگي
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وقف
مقاله موقوفات
مقاله مدارس علميه
مقاله مدارس سبك جديد
مقاله دوره قاجاريه
مقاله دوره پهلوي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاه حسيني پروانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتقا سطح آموزش و فرهنگ يكي از اهداف وافقان براي كسب رضاي خداوند و بهبود وضعيت جوامع است. اين مهم با احداث و وقف مراكز آموزشي يا قرار دادن موقوفاتي براي تامين مخارج ساختماني و انساني آنها و تداوم فعاليت مراكز آموزشي و فرهنگي امكان پذير مي شود. در مقاله حاضر با استفاده از اطلاعات و داده هاي موجود وقف و موقوفات آموزشي شهر تهران در دو دوره قاجاريه و پهلوي با استفاده از روش توصيفي تحليلي بررسي شده اند، يافته ها نشان مي دهد كه در دوره قاجاريه تا سال ۱۳۱۶ ق، واقفان عمدتا به احداث و وقف مدارس علميه و به ميزان بسيار اندكي مكتبخانه اقدام مي كرده اند و موقوفاتي براي اداره آنها قرار مي داده اند. از سال ۱۳۱۶ ق به بعد به دنبال آشنايي ايرانيان با مظاهر تمدني غرب، احداث و وقف مدارس به سبك جديد و قرار دادن موقوفاتي براي تامين هزينه هاي آنها نيز به موارد وقف آموزش قبلي افزده شد. در دوره پهلوي وقف بر آموزش علوم دينيه اشكال جديدي يافت چون اجراي فعاليتهاي تربيتي و علمي اسلامي و نشر مطبوعات ديني و وقف بر آموزش علوم جديد در سطوح عاليه يعني دانشگاه نيز صورت مي گرفت. تحول ديگر شكل گيري بنيادهاي خيريه است كه در زمينه ارتقا آموزش و فرهنگ جامعه تلاش مي كردند.