مقاله وقوع آنومالي هاي دندان هاي قدامي شيري و همراهي آن با آنومالي دندان هاي دايمي جانشين در کودکان ايراني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله دانشكده دندانپزشكي مشهد از صفحه ۱ تا ۸ منتشر شده است.
نام: وقوع آنومالي هاي دندان هاي قدامي شيري و همراهي آن با آنومالي دندان هاي دايمي جانشين در کودکان ايراني
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فيوژن
مقاله ژميناسيون
مقاله دندان اضافي
مقاله کمبود دنداني
مقاله جانشين هاي دايمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افشار حسين
جناب آقای / سرکار خانم: توفيقي داريان مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: گزارشات مختلف، شيوع کمبود دنداني، دندان اضافي و دندان دوتايي (فيوژن و ژميناسيون) در دندان هاي قدامي شيري را کمتر از يک درصد نشان مي دهد. به جهت شيوع کم اين آنومالي ها، به بروز آنها کمتر اهميت داده مي شود. در حدود ۵۰ درصد از اين موارد، اثر سوء مشخصي روي دندان هاي جانشين دايمي و اکلوژن در حال تکامل به وجود مي آيد. هدف از اين مطالعه ارايه گزارش از توزيع کمبود دنداني، دندان اضافي، فيوژن و ژميناسيون در ۱۱۳ مورد و همراهي هر کدام از اين آنومالي ها، بر روي جوانه دندان هاي دايمي جانشين بود.
مواد و روش  ها: در اين مطالعه توصيفي، ۱۱۳ مورد از انواع چهارگانه آنومالي ها شامل کمبود دنداني، دندان اضافي و دندان هاي دوتايي در دندان هاي شيري مورد بررسي قرار گرفت. اين موارد از بيماراني انتخاب شده بودند که طي ۲۰ سال به مطب شخصي مراجعه کرده بودند. از کليه بيماران راديوگرافي مناسب تهيه شد و کليه مواردي که عدم وجود دندان، بر اثر کشيدن يا تروما بودند از مطالعه خارج شدند. سپس درصدهاي مربوطه استخراج و نتايج اعلام گرديد.
يافته ها: ۱۱۳ مورد از اين آنومالي ها (شامل ۳۹ مورد فيوژن، ۱۴ مورد ژميناسيون، ۳۹ مورد کمبود دنداني و ۲۱ مورد دندان اضافي) به تفکيک جنسيت، قوس دنداني بالا و پايين، نوع دندان، يک طرفه يا دو طرفه بودن و تاثير هر کدام بر روي جوانه دندان هاي دايمي جانشين گزارش شد. بالاترين شيوع فيوژن بين دندان هاي سانترال و لترال و در فک پايين ديده شد، در حالي که ژميناسيون در فک بالا بيشتر از فک پايين ديده شد. کليه دندان هاي اضافي در فک بالا مشاهده شد، در حالي که توزيع کمبود دنداني در بين فک بالا و پايين از تعادل بهتري برخوردار بود. تقريبا در ۵۰ درصد موارد وجود فيوژن با کمبود يک دندان همراه بود، در حالي که در ژميناسيون تعداد جوانه هاي دندان هاي جانشين کاملا طبيعي بود. حدود نيمي از موارد با دندان اضافي با وجود دندان اضافي در دندان هاي دايمي همراه بود.
نتيجه گيري: نتايج اين مطالعه بر گرفتن راديوگرافي براي ارزيابي تعداد دندان هاي دايمي قدامي در صورت وجود آنومالي هاي دندان هاي شيري تاکيد مي کند تا از اين طريق طرح درمان مناسب را در صورت وجود اين آنومالي ها پيش بيني کنيم.