سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: همایش ملی صنعت ناوگان ریلی کشور

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

داود مصطفی تونبق – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی برق
محمدعلی صندیدزاده – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن
احمد میرآبادی – استادیار دانشکده مهندسی راه آهن

چکیده:

مسئله نشتی جریان و تاثیر آن بر خوردگی سازه های فلزی اطراف ریل حرکت و همچنین افزایش ولتاژ ریل و تأثیر آن بر سلامتی مسافرین و پرسنل ، از مهمترین مشکلاتی است که میتواند در اثر حرکت وسیلة نقلیه درسیستم ریلی برقی بوجود آید و بایستی مورد توجه قرار گیرند . بدلیل شدید بودن اثرات نشتی جریان در سیستمهای حمل و نقل ریلی با برقdc و جزئی و قابل صرفنظر بودن آن در سیستمهای ، ac مطالعه صورت گرفته در این مقاله بر روی سیستمهایdc خواهدبود. جریان های سرگردان را می توان به روشهای مختلفی از جمله مقاومت الکتریکی ریل ، هدایت نشتی ریل به زمین ، فاصلة بین پستها و مقاومت زمین در پست آشش کنترل کرد . شبیه سازی صورت گرفته در این مقاله ، مقدار نشتی جریان و ولتاژ ریل را برای قسمتی از خط ۱ متروی تهران بررسی کرده و روشها ی مناسب جهت بهبود شرا یط پیشنهاد می کند.