مقاله ويتگنشتاين و نگريستن از وجه ابدي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در انديشه ديني از صفحه ۲۹ تا ۴۲ منتشر شده است.
نام: ويتگنشتاين و نگريستن از وجه ابدي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله وضع واقع
مقاله گفتني ها / ناگفتني ها
مقاله سوژه متافيزيکي
مقاله اخلاق
مقاله زيبايي شناسي
مقاله ويتگنشتاين
مقاله وجه ابدي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دباغ سروش
جناب آقای / سرکار خانم: عابديني فرد مرتضي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در يکي از فقرات رساله منطقي – فلسفي ويتگنشتاين آمده است: «اخلاق و زيبايي شناسي يکي اند و عين هم»، بدون اين که توضيحي در اين باب داده شود. در اين مقاله کوشيده شده است تا با تبيين مرزهاي انديشيدن و تفکيک ميان امور گفتني و امور نشان دادني و وام گرفتن مفهوم سوژه متافيزيکي در فضاي رساله منطقي – فلسفي، توضيح داده شود که اخلاق و زيبايي شناسي يا به تعبير دقيق تر، تجربه اخلاقي و تجربه زيبايي شناختي در منظومه ويتگنشتاين متقدم، متضمن نگريستن به عالم از وجه ابدي اند. در انتها محدوديت هاي اين نگاه ويتگنشتايني مورد بحث قرار گرفته است.