مقاله ويژگيهاي حاكميت شركتي و محتواي اطلاعاتي سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاكيد بر نقش مديريت سود که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در فصلنامه علوم مديريت ايران از صفحه ۲۷ تا ۵۳ منتشر شده است.
نام: ويژگيهاي حاكميت شركتي و محتواي اطلاعاتي سود در بورس اوراق بهادار تهران با تاكيد بر نقش مديريت سود
این مقاله دارای ۲۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگيهاي حاكميت شركتي
مقاله محتواي اطلاعاتي سود
مقاله مديريت سود
مقاله بورس اوراق بهادار تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: آقايي محمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: اعتمادي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: آذر عادل
جناب آقای / سرکار خانم: چالاكي پري

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف اين تحقيق بررسي رابطه بين ويژگيهاي حاكميت شركتي (تمركز مالكيت، مالكيت نهادي، نفوذ مديرعامل، دوگانگي وظيفه مديرعامل، اندازه هيات مديره، استقلال هيات مديره، اتكاي بر بدهي و مدت زمان تصدي مدير عامل در هيات مديره) و محتواي اطلاعاتي سود در صورت وجود مديريت سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1380-1386 مي باشد. براي آزمون فرضيه ها از مدل رگرسيون خطي چند متغيره به روش حداقل مربعات تعميم يافته تلفيقي  (PGLS)استفاده شده است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد رابطه مالكيت نهادي و استقلال هيات مديره با محتواي اطلاعاتي سود در شركتهاي با انگيزه مديريت سود بالا قويتر از شركتهاي با انگيزه مديريت سود پايين مي باشد. همچنين از نظر سهامداران ساير ويژگيهاي حاكميت شركتي (تمركز مالكيت، نفوذ مدير عامل، دوگانگي وظيفه مدير عامل، اندازه هيات مديره، اتكاي بر بدهي و مدت زمان تصدي مدير عامل در هيات مديره) تاثيري در بهبود محتواي اطلاعاتي سود چه در زمان وجود انگيزه مديريت سود بالا و چه در زمان وجود انگيزه مديريت سود پايين ندارند. لذا، به منظور حمايت از حقوق سهامداران اقليت، افزايش قابليت اتكاي سود و كمك به توسعه و رشد بازار بورس، لازم است موضوع تصويب آيين نامه راهبري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار با در نظر گرفتن نتايج حاصل از تحقيقات انجام گرفته در خصوص موضوع حاكميت شركتي، در اولويت كاري شوراي عالي بورس و اوراق بهادار قرار بگيرد.