مقاله ويژگيهاي روان سنجي فرم کوتاه سياهه حل مساله اجتماعي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در روانشناسي تحولي (روانشناسان ايراني) از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۴ منتشر شده است.
نام: ويژگيهاي روان سنجي فرم کوتاه سياهه حل مساله اجتماعي
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حل مساله اجتماعي
مقاله اعتبار
مقاله روايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بياني علي اصغر
جناب آقای / سرکار خانم: بياني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف مطالعه حاضر اعتباريابي و رواسازي فرم کوتاه سياهه حل مساله اجتماعي (SPSI؛ درزيلا و ديگران، ۲۰۰۲) بود. چهارصدوسه دانشجو (۲۴۵ زن و ۱۵۸ مرد) دانشگاه آزاد اسلامي با دامنه سني ۱۸ تا ۴۸ سال به سياهه افسردگي بک (بک و ديگران، ۱۹۶۱)، فرم کوتاه مقياس افسردگي شادکامي (جوزف و ديگران، ۲۰۰۴)، مقياس رضايت از زندگي (دينر و ديگران، ۱۹۸۵) و سياهه هراس اجتماعي (کانر و ديگران، ۲۰۰۰) نيز پاسخ دادند. ضرايب همساني دروني و بازآزمايي SPSI به ترتيب برابر با ۰٫۸۶ و ۰٫۶۵ و ضرايب همبستگي آن با افسردگي بک (r=0.48)، افسردگي شادکامي (r=0.38)، مقياس رضايت از زندگي (r=0.18) و هراس اجتماعي (r=0.39) به دست آمد. نتايج، روايي سازه و همزمان SPSI را تاييد و نياز به پژوهشهاي گسترده تر را مشخص ساخت.