مقاله ويژگيهاي روان سنجي مقياس احساس امنيت تهران (TFSS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: ويژگيهاي روان سنجي مقياس احساس امنيت تهران (TFSS)
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله امنيت
مقاله احساس امنيت
مقاله مقياس احساس امنيت
مقاله تهران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علي
جناب آقای / سرکار خانم: احمدوند علي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: رضايي علي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از تحقيق حاضر بررسي ويژگيهاي روان سنجي مقياس احساس امنيت تهران (Tehran Felling Security scale (TFSS) ) بود. ۳۱۰۳ نفر از شهروندان تهراني TFSS را تکميل نمودند. اعتبار مقياس با استفاده از اعتبار محتوا (تعيين ميزان توافق داوران) و اعتبار سازه (روش تحليل عوامل) بررسي شد. نتايج ضريب توافق داوران نشان داد که همه ضرايب حاصله بالاتر از ۰٫۹۲ و بسيار مطلوب و رضايت بخش مي باشد. بر اساس نتايج تحليل عوامل براي بررسي اعتبار سازه نيز پنج عامل استخراج گرديد. اين عوامل با توجه به مباني نظري تحقيق و محتواي سوالات قرار گرفته روي عوامل تحت عناوين احساس امنيت جاني، امنيت نواميس، امنيت اقتصاد فردي، امنيت اقتصاد عمومي و احساس امنيت اجتماعي نامگذاري شد. پايايي (reliability) مقياس به وسيله روش همساني دروني (internal consistency) و با استفاده از «ضريب آلفاي کرانباخ» برآورد گرديد. حداقل پايايي در عامل احساس امنيت اقتصاد عمومي (a=0.87) و حداکثر آن در عامل احساس امنيت اجتماعي  (a=0.97)به دست آمد. در پايان هنجارهاي آزمون بر اساس نمرات T و نيمرخ آزمون براي مقايسه احساس امنيت در ابعاد مختلف آن تهيه گرديد. در کل، ضرايب اعتبار و پايايي به دست آمده براي TFSS بسيار رضايت بخش بوده و در سطحP<0.001  معني دار هستند. طبق نتايج اين تحقيق TFSS واجد شرايط لازم براي تشخيص احساس امنيت در سطح تهران بزرگ مي باشد.