مقاله ويژگيهاي روان سنجي مقياس هاي سيستم بازداري و فعال سازي رفتار در دانشجويان دانشگاه شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۸۷ در دانشور رفتار از صفحه ۶۱ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: ويژگيهاي روان سنجي مقياس هاي سيستم بازداري و فعال سازي رفتار در دانشجويان دانشگاه شيراز
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بازداري
مقاله فعال سازي
مقاله اضطراب
مقاله افسردگي
مقاله پايايي
مقاله اعتبار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي نوراله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقياس هاي سيستم بازداري رفتار(BIS)  و سيستم فعال ساز رفتار(BAS)  يک ابزار خود گزارش دهي است که توسط کارور و وايت، بر اساس نظريه گري ساخته شده است. هدف اين مطالعه، بررسي الگوي کارور و وايت در گروهي از دانشجويان دانشگاه شيراز بوده است. بدين منظور، از روش تحليل عاملي اکتشافي براي بررسي ساختار عاملي مقياس هاي بازداري/فعال سازي رفتار(BIS/BASS)  استفاده گرديد. اين مقياس ها، روي ۱۸۸ نفر از دانشجويان دانشگاه اجرا شد. براي برآورد ضرايب اعتبار از روش آلفاي کرونباخ و بازآزمايي استفاده گرديد که نتايج آن ها رضايت بخش بود. تحليل عامل نشان داد که اين ابزار از چهار عامل به نام هاي بازداري (BIS)، کشاننده (BASD)، پاداش  (BASR)و جستجوگري (BISF)  ساخته شده و ۴۷٫۹۸ درصد از واريانس کل را تبيين مي کند. پايايي همگرا و واگرا، از ديگر شاخص هايي بودند که در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت. اين اعتبار ها، از طريق دو زير مقياس افسردگي و اضطراب فهرست تجديد نظر شده ۹۰ سوالي (SCL-90-R) بررسي گرديد. ضرايب همبستگي مقياس بازداري رفتار با افسردگي و اضطراب معنادار و به ترتيب برابر ۰٫۲۲ و  0.31بود و نشانگر اين است که مقياس مذکور از روايي همگرا برخوردار است. نتيجه اين که الگوي کارور و وايت [۱] قابل تعميم به فرهنگ ايراني است.