مقاله ويژگيهاي زبان علم در كتابهاي شيمي دوره متوسطه ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۴ در پيك نور- علوم انساني از صفحه ۳۶ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: ويژگيهاي زبان علم در كتابهاي شيمي دوره متوسطه ايران
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زبان علم
مقاله زبان شناسي آموزشي
مقاله گفتمان كاوي
مقاله ابزارهاي انسجامي
مقاله متنهاي شيمي فارسي در دوره متوسطه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زندي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: پورجوادي علي
جناب آقای / سرکار خانم: آرميون مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقاله حاضر در مورد بررسي ميزان و نحوه به كارگيري عوامل انسجامي در متنهاي علمي (شيمي) است كه در مقطع متوسطه تدريس مي شود. در زبان فارسي پژوهشهاي متنوعي درباره متون ادبي و داستاني صورت گرفته است؛ ولي بررسي ميزان بهره بري از عوامل انسجامي در متنهاي آموزشي (مانند شيمي، فيزيك، زيست شناسي و…) زمينه اي است كه كمتر به آن توجه شده است. در اين جستار سعي بر اين است كه، از طريق روشهاي علميِ آماري، عوامل انسجام در متنهاي شيمي از داده هاي كيفي به داده هاي كمي تبديل شود و از اين رهگذر باب بررسيهاي آماري و رايانه اي در سياق علمي گشوده شود. در اين پژوهش از دو شيوه نظري (كتابخانه اي) و تحليل محتوا استفاده شده است. مباحثي مانند زبان علم، گفتمان علمي، زبان شناسي متن و… با استفاده از روش نظري و تجزيه و تحليل متنهاي شيمي با استفاده از روش تحليل محتوا صورت گرفته است. بر اين اساس، ۴۵ پاراگراف از سه كتاب شيمي (۱)، (۲)، (۳) بر اساس الگوي معرفي شده توسط هاليدي و حسن مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته اند. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها حاكي از آن است كه در نگارش متنهاي شيمي از ابزارهاي مختلفي براي انسجام بخشيدن به متن استفاده شده و بين سبك و سياق علمي و نحوه استفاده از ابزارهاي انسجامي رابطه اي وجود دارد. از ميان اين ابزارها، عامل تكرار واژه با بيشترين بسامد وقوع (%۴۸٫۰۷) از اساسيترين عوامل انسجامي در تهيه متن علمي بوده و عامل حذف بندي با كمترين بسامد وقوع (%۲٫۲۱) نشان دهنده استفاده كمتر نويسندگان متن علمي از اين ابزار انسجامي است.
در اين مقاله ابتدا مقدمه، پايگاه نظري و پيشينه تحقيق بررسي شده و در بخش دوم مباحث مربوط به روش تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، جامعه آماري، حجم نمونه و محدوديتهاي تحقيق عنوان شده است. در بخش سوم مقاله، نتايج تحقيق همراه با جدولها، نمودارها، تحليل نتايج و پيشنهاد تحقيق بيان شده است.