مقاله ويژگيهاي مشتريان تن فروشي از ديدگاه زنان تن فروش خياباني شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۳۳ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: ويژگيهاي مشتريان تن فروشي از ديدگاه زنان تن فروش خياباني شهر تهران
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تن فروش
مقاله تهران
مقاله مشتري

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مدني قهفرخي سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: روشن فكر پيام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: سهم مردان از کل موارد مثبت شناسايي شده ناكا (نشانگان اكتسابي كمبود ايمني)، بسيار بيشتر از زنان است. از اينرو بهداشت در روابط جنسي مردان در كنترل و كاهش ناكا از اهميت خاصي برخورداراست. از سوي ديگر به تدريج الگوي انتقال ويروس از انتقال به واسطه تزريق مواد به سوي انتقال از راه رابطه جنسي در حال تغيير است و زنان تن فروش در اين زمينه سهم بسياري دارند. شناخت مشتريان مي تواند امكان مداخله موثر را در برنامه هاي كنترل و كاهش ناكا فراهم آورد. مطالعه حاضر تلاش مي كند تا حد ممكن برخي از اين ويژگيها را بررسي و ارايه كند.
روش: اين مطالعه از نوع پهنانگر و مقطعي است كه در آن از جمعيت زنان تن فروش درباره ويژگيهاي مشتريان آنها پرسش شده است. براي گردآوري اطلاعات از هر دو روش  كمي و كيفي استفاده شده است جامعه آماري پژوهش، زناني هستند که در مناطق ۲۲گانه شهر تهران، تن فروشي مي کنند.
يافته ها: بيش از نيمي از تن فروشان، معتقدند مشتريان آنها در سنين ميانسالي (۳۰ تا ۵۰ سال) قرار دارند. ۶/۵۱ درصد زنان تن فروش اظهار داشته اند كه مشتريانشان بيشتر متاهل هستند و گروه بعدي را مجردها تشكيل مي دهند. تن فروشان مشتريان خود را بيشتر داراي تحصيلات عالي معرفي کرده اند. ۹/۹۷ درصد از تن فروشان كه به سوال درباره وضعيت شغلي مشتريان پاسخ داده اند مشتريان خود را شاغل اعلام کرده اند.
بحث: شناخت زنان تن فروش شهر تهران از مشتريان خود در مقايسه با زنان تن فروش ديگر كشورها بيشتر است. يافته هاي اين مطالعه درباره ميانسالي و متاهل بودن اكثريت مشتريان با يافته هاي مطالعات مشابه در ديگر كشورها همخواني دارد. احتمالا سهم مشتريان داراي تحصيلات دانشگاهي در ميان مشتريان زنان تن فروش تهران، بيشتر از ديگر کشورهاست. يكي از ويژگيهاي بسيار متفاوت مشتريان در اين مطالعه در مقايسه با ديگر كشورها، شغل آنان است.