مقاله ويژگيهاي مولکولي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از بيماران و پرسنل بيمارستاني ارتش: بررسي مقاومت به متي سيلين که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۱۹۳ تا ۱۹۹ منتشر شده است.
نام: ويژگيهاي مولکولي استافيلوکوکوس اورئوس جدا شده از بيماران و پرسنل بيمارستاني ارتش: بررسي مقاومت به متي سيلين
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استافيلوکوکوس اورئوس
مقاله عفونت بيمارستاني
مقاله متي سيلين
مقاله مقاومت آنتي بيوتيکي
مقاله PCR
مقاله MLRFT

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دارابي ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: حبيب الهي هادي
جناب آقای / سرکار خانم: شهبابيان كارن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: استافيلوکوکوس اورئوس يکي از مهمترين عوامل عفونت بيمارستاني مي باشد. افزايش بروز مقاومت هاي آنتي بيوتيکي تشخيص سريع را جهت کنترل عفونت مطرح ميکند. با استفاده از تکنيک هايي چون PCR که در کنار دقت در افتراق و شناسايي سويه ها قابليت تکرار پذيري واجراي سريع و کم هزينه را دارد، ميتوان تنوع مولکولي استافيلوکوک هاي مقاوم به درمان را تعيين کرد و از آن جهت شناسايي ناقلين و برنامه ريزي درماني جهت تعيين آنتي بيوتيک موثر استفاده کرد، تحقيقات نشان داده است که سوشه اي مقاوم و مختلف استافيلوکوک اورئوس در اثر موتاسيونهاي ژنومي ايجاد ميشوند. در اين تحقيق سعي شده که با انجام روش سريع و دقيق مولکولي سوشه اي مختلف اين باکتري طبقه بندي گردد.
مواد و روش ها: در طي مدت شش ماه از نه بيمارستان مربوط به ارتش در تهران، از بيني بيماران و پرسنل و نيز زخم هاي چرکين بيماران ۶۳۲ نمونه جمع آوري شد که پس از انجام تست هاي افتراقي ۱۴۶ سويه از باکتري استافيلوکوک اورئوس جدا گرديد. حساسيت اين سوشها نسبت به شش آنتي بيوتيک مختلف مورد بررسي قرار گرفت و بر اساس استانداردهاي NCCLS سوشهاي مقاوم، حد واسط و حساس مشخص شد. نمونه ها مورد استخراج DNA قرار گرفتند و براي ۸ ژن مورد نظر در شرايط بهينه PCR انجام شد. در مرحله آخر الگوهاي هضم شده توسط آنزيم هاي اختصاصي هر لوکوس مورد مقايسه و بررسي قرار گرفت.
يافته ها: از ۶۳۲ نمونه جمع آوري شده ۱۴۶ سويه استافيلوکوک اورئوس به دست آمد که ۴۸ سويه مشترک در ۱۹ کلاستر جداگانه شناسايي شد. که ۹۰% اين سويه ها مقاوم به متي سيلين بودند.
بحث و نتيجه گيري: با استفاده از روش MLRFT با هزينه کم قدرت افتراق وتکرار پذيري بالا (در مقايسه با ساير روشها) قادر به شناسايي سويه هاي مختلف باکتري مي باشيم. ۶۳% کلاسترها (۲۴ سويه) در کلاسترها دوتايي قرار گرفته اند که نشان دهنده انتقال عفونت به صورت محدود مي باشند. در بررسي مقاومت به متي سيلين در صد سويه هاي مقاوم ۹۰% با کل سويه هاي مقاوم جدا شده (۵۵%) ميتوان نتيجه گيري کرد که سويه هاي مقاوم به متي سيلين با سهولت بيشري منتقل ميشود.