مقاله ويژگي فاضلاب بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بابل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷۷ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: ويژگي فاضلاب بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بابل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كميت فاضلاب
مقاله كيفيت فاضلاب
مقاله بيمارستان
مقاله بابل
مقاله سلامت اكوسيستم
مقاله محيط زيست

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عمويي عبدالايمان
جناب آقای / سرکار خانم: اصغرنيا حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: گودرزي جواد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: كميت و كيفيت فاضلاب بيمارستاني به علت برخورداري از انواع آلاينده هاي خطرناك ميكروبي و شيميايي، جهت حفظ و ارتقاي سلامت جامعه و محيط زيست از اهميت زيادي برخوردار مي باشد. لذا در اين مطالعه، ويژگي هاي كمي و كيفي فاضلاب بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي بابل و اثرات آن بر سلامت محيط زيست مورد بررسي قرار گرفته است.
مواد و روشها: اين مطالعه مقطعي بر روي فاضلاب هاي ۳ بيمارستان شهيد بهشتي، شهيد يحيي نژاد و كودكان اميركلا انجام شد، كه طي آن كميت و كيفيت فاضلاب خام مورد بررسي قرار گرفت. ميزان مصرف آب با استفاده از برگه هاي آب بها و سرانه توليد فاضلاب از طريق تعيين ضريب تبديل آب به فاضلاب بدست آمد. ۷۲ نمونه از فاضلاب خام جمع آوري و جهت اندازه گيري پارامترهاي PH، اكسيژن مورد نياز زيستي (BOD<sub>5</sub>)، اكسيژن مورد نياز شيميايي (COD)، جامدات معلق كل (T.S.S) و كليفرم كل (TC) با روش هاي استاندارد به آزمايشگاه ارسال و مورد بررسي قرار گرفت.
يافته ها: ميانگين ميزان مصرف آب و توليد فاضلاب به ازاي هر تخت در مراكز مورد مطالعه به ترتيب ۶۱۴±۷۴ و ۴۷۴±۷۳  ليتر در روز و ضريب تبديل آب به فاضلاب ۷۹٫۷۷ درصد تعيين گرديد. ميانگين ميزان PH، BOD5، COD و T.S.S در فاضلاب خام در بيمارستان هاي مورد بررسي به ترتيب ۷٫۵۳، ۴۰۰±۹۶، ۶۱۶±۱۶۶، ۲۸۲±۸۱ ميلي گرم بر ليتر و محتمل ترين تعداد كليفرم كل (MPN) در ۱۰۰ ميلي ليتر بيشتر از ۲۴۰۰ عدد بود. حجم كل فاضلاب توليدي از بيمارستان هاي مورد نظر در سال ۱۰۰۵۲۴ متر مكعب و كل ميزان بار آلودگي فاضلاب خروجي به اكوسيستم در صورت فقدان كارآيي سيستم هاي تصفيه فاضلاب ۴۰۲۱۰ كيلو گرم در سال بدست آمد.
نتيجه گيري: با توجه به نتايج پارامتر هاي كمي و كيفي فاضلاب توليدي از بيمارستان هاي مورد مطالعه و اثرات نامطلوب آنها بر سلامت محيط زيست، ضرورت دارد كه به موضوع مديريت توليد فاضلاب، ساخت، بهينه سازي، مديريت و راهبري صحيح سيستم هاي تصفيه فاضلاب در بيمارستان هاي مذكور و رفع مشكلات آنها توجه ويژه اي منظور گردد.