مقاله ويژگي هاي آيروديناميك گفتار به دنبال مواجهه تنفسي با گاز خردل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله طب نظامي از صفحه ۲۲۵ تا ۲۳۰ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي آيروديناميك گفتار به دنبال مواجهه تنفسي با گاز خردل
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گفتار
مقاله گاز خردل
مقاله مواجهه تنفسي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: قانعي مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: كريملو مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: شمشادي هاشم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: اندازه گيري هاي آيروديناميك، از روش هاي مفيد و متداول باليني براي كسب اطلاعات عيني در مورد عملكرد آوايي است. هدف از اين مطالعه، بررسي آيروديناميك هاي گفتار به دنبال مواجهه تنفسي با گاز خردل و مقايسه آن با افراد عادي بود.
روش ها: اين پژوهش مورد – شاهدي در سال ۱۳۸۶ انجام شد. ۱۹ مرد شيميايي ناشي از گاز خردل به عنوان گروه مورد و ۲۰ مرد به عنوان گروه شاهد به روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري دستگاه ST1 Dysphonia (ساخت شركت G.M.) بود. متغيرهاي ظرفيت حياتي، زمان آواسازي، حجم آواسازي، ميانگين سرعت جريان هوا در طول آواسازي و حجم كلي بازدم اندازه گيري شدند. مقادير شاخص هاي سرعت آوايي و ميزان آواسازي نيز مورد سنجش قرار گرفتند. همبستگي بين متغيرهاي مورد مطالعه در هر دو گروه نيز مورد بررسي قرار گرفت. داده ها با نرم افزار آماري SPSS 11 و آزمون هاي تي مستقل و ضريب همبستگي پيرسون تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: در كليه متغيرها به جز ميانگين سرعت جريان هوا، اختلاف آماري معني داري بين گروه مورد و شاهد وجود داشت (P<0.05). طبق نتايج همبستگي بين زمان آواسازي و ظرفيت حياتي و حجم آواسازي و زمان آواسازي در گروه بيمار همبستگي معني دار وجود داشت، درحالي كه در گروه كنترل اين همبستگي وجود نداشت.
نتيجه گيري: بيماران شيميايي با گاز خردل در شاخص هاي ظرفيت حياتي، زمان آواسازي، حجم آواسازي، شاخص سرعت آوايي، حجم كلي بازدم و ميزان آواسازي اختلال دارند.