مقاله ويژگي هاي اخلاقي و شخصيتي مديران بيمارستاني در ارتباطات ميان فردي سازماني: يک مطالعه کيفي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۸۹ در مجله ايراني اخلاق و تاريخ پزشكي از صفحه ۴۲ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي اخلاقي و شخصيتي مديران بيمارستاني در ارتباطات ميان فردي سازماني: يک مطالعه کيفي
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي اخلاقي و شخصيتي
مقاله ارتباطات ميان فردي
مقاله ارتباطات سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فرهنگي علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: طبيبي سيدجمال الدين
جناب آقای / سرکار خانم: ناوي پور حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ارتباطات ميان فردي مديران بخش مهمي از توانايي و عاملي کليدي در اثربخشي عملکرد به شمار مي رود و بر کيفيت سطح خدمات و سلامت جامعه تاثيرگذار است. در زمينه مهارت ارتباطي مديران حوزه سلامتي با رويکرد توجه به درک آنان مطالعات كم تري انجام شده است. اين مطالعه با هدف تبيين درک مديران بيمارستاني از ويژگي هاي اخلاقي و شخصيتي سازگار با شايستگي ارتباطي انجام شد. اين مطالعه با رويکرد کيفي و با روش آناليز محتوا به شيوه استقرايي انجام شد. نمونه گيري به صورت مبتني بر هدف شروع و تا اشباع داده ها ادامه يافت. از مصاحبه و مشاهده بدون ساختار، به منظور گردآوري داده ها استفاده شد و تمامي مصاحبه ها ضبط و دست نويس شدند. با استفاده از روش تحليل محتوا و به صورت مقايسه اي مداوم، داده ها مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
مشاركت كنندگان در مطالعه ۲۳ نفر از مديران بيمارستاني شهر تهران (۱۴ نفر زن، ۹ نفر مرد، محدوه سني بين ۳۵ الي ۵۳ سال، ۵ تا ۲۳ سال سابقه کاري شامل: مدير داخلي ۷ نفر، مترون ۴ نفر، سوپروايزر ۵ نفر، و سرپرستار ۷ نفر) بودند. در فرآيند آناليز محتوا به شيوه استقرايي، شش درونمايه، در ابعاد اخلاقي (نوع دوستي و انسان گرايي – راستي و درستي – اعتمادگرايي) و شخصيتي (پشتکار و مسووليت پذيري – قاطعيت – پويايي و کمال طلبي)، به عنوان درونمايه هاي اصلي از داده هاي پژوهش انتزاع شد. آن ها داراي معاني و ماهيت ويژه اي هستند که مديران در فعاليت هاي خود در ارتباط با کارکنان بيمارستان تجربه کرده اند. آن ها هم چنين با توجه به آموزه هاي ديني و فرهنگ جامعه ي مورد مطالعه بيان شده اند و هر کدام داراي طبقات متعددي نيز هستند.
مطالعه حاضر نشان داد شش درونمايه حاصل از ادراک و تجربه مديران بيمارستاني در ابعاد اخلاقي و شخصيتي در بهبود ارتباطات ميان فردي مديران حايز اهميت است و مي تواند به برنامه ريزان حوزه سلامت کمک کند تا با توجه به دو معيار مهم و اثرگذار ارزش ها و فرهنگ اسلامي – ايراني جامعه، شرايط را براي ايجاد بستر لازم در سازگار شدن مديران با اين ويژگي ها فراهم نمايند.