مقاله ويژگي هاي اپيدميولوژيک بيماري هاي عفوني منجر به بستري در قم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي قم از صفحه ۵۴ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي اپيدميولوژيک بيماري هاي عفوني منجر به بستري در قم
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپيدميولوژي
مقاله بيماري هاي عفوني
مقاله بيماران بستري
مقاله قم
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حبيبي نژاد حسينعلي
جناب آقای / سرکار خانم: رياحين علي اكبر
جناب آقای / سرکار خانم: حيدري اكرم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: با وجود پيشرفت هاي بسيار در پيشگيري و درمان بيماري هاي عفوني، همچنان اين بيماري ها به عنوان مهم ترين عامل مرگ و مير و ايجاد شرايط نامطلوب زندگي براي ميليون ها نفر از مردم در دنيا مطرح مي باشند. اين مطالعه با هدف تعيين ويژگي هاي اپيدميولوژيک بيماري هاي عفوني منجر به بستري در بيمارستان کامکار قم صورت گرفت.
روش بررسي: اين مطالعه متکي بر داده هاي موجود (Routine Data Base Study) روي پرونده هاي بيماراني که در تابستان ۱۳۸۶ در بيمارستان کامکار با تشخيص بيماري عفوني بستري شده بودند، انجام شد. ويژگي هاي اپيدميولوژيک بيماران در پرسشنامه ثبت گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از آزمون هاي کاي دو، تي و من ويتني صورت گرفت.
يافته ها: در اين مطالعه، ۳۳۱ مورد از ۲۹۰۷ مورد بستري (%۱۱٫۳) در بيمارستان کامکار مربوط به بيماري هاي عفوني بود. بيماري هاي عفونت دستگاه ادراري با ۶۱ مورد (%۱۸٫۴)، سپتي سمي با ۴۸ مورد (%۱۴٫۵) و پنوموني با ۴۵ مورد (%۱۳٫۶) بيشترين فراواني را داشتند. از نظر تقسيم بندي بر اساس سيستم هاي مبتلا، سيستم ادراري – تناسلي و سيستم تنفسي هرکدام با ۷۳ مورد (%۲۲٫۰۵) بيشترين فراواني را دارا بودند.
نتيجه گيري: نتايج مطالعه حاضر، حاکي از اهميت قابل توجه بيماري هاي عفوني به ويژه عفونت دستگاه ادراري، سپتي سمي و پنوموني در قم است که نيازمند تحقيقات گسترده تر به منظور شناخت هرچه بيشتر اپيدميولوژي و پاتوژنز اين بيماري ها مي باشد.