مقاله ويژگي هاي باليني و پروفايل خطر در مراجعه کنندگان به کلينيک سرطان پستان فاميلي ضرورت انجام مشاوره ژنتيک که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي ارتش جمهوري اسلامي ايران (annals of military and health sciences research) از صفحه ۲۷ تا ۳۳ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي باليني و پروفايل خطر در مراجعه کنندگان به کلينيک سرطان پستان فاميلي ضرورت انجام مشاوره ژنتيک
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان پستان ارثي
مقاله پروفايل خطر
مقاله مشاوره ژنتيک
مقاله مدل هاي Gail و Claus و BRCAPR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مجيدزاده كيوان
جناب آقای / سرکار خانم: شجاع مرادي محمدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: عبدلي نسرين
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: مشاوره ژنتيک پايه تع يين خطر ابتلا به سرطان پستان است و درآن عوامل خطر ابتلا به سرطان پستان، احتمال ابتلا، احتمال ناقل بودن و موتاسيون درژن هاي زمينه سازابتلا تعيين مي گردد. در اين مطالعه، ويژگي هاي باليني و پروفايل خطر ابتلا در مراجعه کنندگان به کلينيک سرطان پستان فاميلي جهاد دانشگاهي بررسي و پروفايل خطر ابتلا ارزيابي شده است.
مواد و روش ها: در مطالعه اي مقطعي طي سالهاي ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۶ ، بيماراني که حداقل يکي از بستگان درجه اول يا دوم آنها به سرطان پستان مبتلا بودند به کلينيک سرطان پستان فاميلي ارجاع شده و مجموعا ۲۲۰ نفر از ۴۵ خانواده بررسي شدند. ضمن انجام مشاوره ژنتيک، شجره نامه خانوادگي از لحاظ ابتلا به سرطان پستان، تخمدان و ساير سرطان ها حداقل در ۳ نسل وعوامل خطر ابتلا به سرطان پستان برمبناي مدلهايGail CLAUS ، بررسي شد. براي تعيين احتمال موتاسيون در ژنهاي BRCA1.2 از مدل BRCAPRO استفاده شد. تحليل داده ها با نرم افزارSPSS ، ويرايش ۱۳ صورت گرفت.
يافته ها: مجموعا ۲۲۰ نفر از ۴۵ خانواده بررسي شدند. ۸۴ نفر در زمان انجام مطالعه به سرطان پستان و ۶ نفر به سرطان تخمدان مبتلا بودند. ابتلا به سرطان پستان در هر خانواده به طور متوسط ۱٫۸۷ بيمار بود. در ۱۴ بيمار سرطان پستان دو طرفه بود. در هيچ يک از خانواده هاي مورد مطالعه سابقه ابتلا به سرطان پستان در مردان وجود نداشت. در افراد غير مبتلاي جمعيت، ميانگين خطر ابتلا به سرطان پستان به ترتيب ۱۷٫۸۴% و ۱۹٫۱۲% بود. ميانگين احتمال موتاسيون در ژنهاي  BRCA1.2برابر با ۱۳٫۷۴% بود و در حدود يک سوم افراد احتمال موتاسيون بالاي ۱۰% داشتند.
نتيجه گيري: در بيشتر افراد سابقه خانوادگي ابتلا به سرطان پستان، تخمدان و ساير سرطانها مثبت بود و در بيشتر خانواده ها عوامل خطر ابتلا به سرطان پستان ارثي وجود داشت. بر مبناي احتمال موتاسيون ۱۰%، انجام تست هاي ژنتيکي در ۶۲ مورد مشاوره ضرورت داشت. مطالعات بيشتر براي تشخص نقش موتاسيون ژن هاي BRCA1.2 در ايجاد سرطان پستان در ايران ضروري است.