مقاله ويژگي هاي روانشناختي كارآفرينان كشور که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در رفاه اجتماعي از صفحه ۱۶۷ تا ۱۸۸ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي روانشناختي كارآفرينان كشور
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله رفتار كارآفرينانه
مقاله كارآفريني
مقاله ويژگي هاي روانشناختي
مقاله ويژگي هاي كارآفرينان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سلماني زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: انصاري محمدتقي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
طرح مساله: از نظر صاحب نظران در شرايط رقابتي و متحول جهاني، كارآفريني راهكار موثري براي توسعه اقتصادي و اجتماعي است. به اين منظور در هر جامعه بايد «كارآفرين هايي» باشند كه از طريق خلاقيت، مخاطره پذيري، اعتماد به نفس، پشتكار و توفيق طلبي بتوانند با نوآوري و فعاليت هاي كارآفرينانه در جهت توسعه اقتصادي و اجتماعي نقش خود را ايفا نمايند. پيدايش و ارتقاء رفتار كارآفرينانه به عوامل و شرايط گوناگوني از قبيل ويژگي هاي روانشناختي و شخصيتي افراد و عوامل محيطي و ساختاري بستگي دارد. اين مقاله در نظر دارد ويژگي هاي فردي و روانشناختي كار آفرينان كشور مورد بررسي قرارگيرد.
روش: اين پژوهش از نوع توصيفي پيمايشي و ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه است. نمونه آماري شامل ۱۱۹ نفر از كارآفرينان شناسايي و معرفي شده در سطح كشور است. تجزيه وتحليل داده ها در دو سطح آمار توصيفي و استنباطي و به كمك نرم افزار SPSS انجام گرفته است.
يافته ها و نتايج: ويژگي هاي توفيق طلبي، كنترل دروني، اعتماد به نفس، ثبات هيجاني، خلاقيت، عزم واراده، نياز به استقلال و ريسك پذيري را مي توان به كارآفرينان كشور نسبت داد. ويژگي هاي مخاطره پذيري و منبع كنترل در سطح ۹۹ درصد و توفيق طلبي وخلاقيت در سطح ۹۵ درصد با رفتار كارآفرينانه همبستگي معني دار دارند. در مجموع رفتار كارآفرينانه پاسخگويان با ويژگي هاي روانشناختي آنان در سطح ۹۹ درصد داراي همبستگي معني دار است.