مقاله ويژگي هاي روان سنجي «آزمون درآميختگي افکار» در دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۷۴ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي روان سنجي «آزمون درآميختگي افکار» در دانشجويان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اختلال وسواسي- اجباري
مقاله تحليل عامل
مقاله روايي
مقاله پايايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: خرم دل كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: ربيعي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي حسين
جناب آقای / سرکار خانم: نشاط دوست حميدطاهر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: پديده درآميختگي افکار از مفاهيم مهم نظريه فراشناختي در زمينه اختلال وسواسي- اجباري مي باشد. در پژوهش حاضر ويژگي هاي روان سنجي «آزمون درآميختگي افکار» بر روي دانشجويان دانشگاه اصفهان سنجيده شد.
روش: پس از ترجمه نسخه اصلي، فرم نهايي بر روي ۱۳۰ نفر از دانشجويان کارشناسي دانشگاه اصفهان اجرا شد. براي سنجش پايايي آزمون از روش هاي همساني دروني (آلفاي کرونباخ و ضريب دونيمه سازي) بهره گرفته شد و تعيين روايي آزمون به روش روايي همگرا، روايي تشخيصي و تحليل عوامل انجام شد.
يافته ها: تحليل پايايي همساني دروني، ضريب آلفا را براي عامل کلي ۰٫۸۷، و براي عامل اول، دوم، سوم و دونيمه سازي به ترتيب، ۰٫۷۷، ۰٫۸۲، ۰٫۸۰و ۰٫۷۳ نشان داد. نتايج تحليل واريانس چندمتغيره (مانووا) براي بررسي روايي تشخيصي ميان دو گروه بيمار و عادي، نشان داد که دو گروه از لحاظ عامل کلي و خرده مقياس هاي آن با هم تفاوت معني دار دارند (P<0.001). داده هاي روايي همگرا ضريب همبستگي بين آزمون درآميختگي افكار و پرسش نامه درآميختگي فکر-کنش را ۰٫۶۵ نشان داد. تحليل عاملي تاييدي با چرخش واريماکس نيز سه عامل درآميختگي فکر -کنش، درآميختگي فکر – شئ و درآميختگي فکر – رويداد را به دست آورد.
نتيجه گيري: آزمون درآميختگي افکار در نمونه دانشجويان ايراني از روايي وپايايي مناسبي برخوردار است و مي تواند در موارد تشخيصي و درماني كاربرد داشته باشد.