مقاله ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي آزمون يادگيري شنوايي – کلامي ري در سالمندان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار) از صفحه ۵۶ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي آزمون يادگيري شنوايي – کلامي ري در سالمندان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آزمون يادگيري شنوايي – کلامي ري
مقاله حافظه
مقاله يادگيري
مقاله سالمندي
مقاله آلزايمر
مقاله روان سنجي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اشتفان موريتس فيليپ
جناب آقای / سرکار خانم: زندي طاهر
جناب آقای / سرکار خانم: اكبري كامراني احمدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: ملايري سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: هدف پژوهش حاضر بررسي ويژگي هاي روان سنجي نسخه فارسي آزمون يادگيري شنوايي – کلامي ري(RAVLT)  در جمعيت سالمندان بود.
روش: ۲۵۰ سالمند سالم و ۱۰۰ سالمند مبتلا به دمانس آلزايمر در دامنه سني ۶۰ تا ۸۰ سال كه به روش نمونه گيري طبقه اي – تصادفي برگزيده شده بودند، بر پايه آزمون معاينه مختصر وضعيت شناختي، آزمون يادگيري شنوايي – كلامي ري و معيارهاي تشخيصي
DSM-IV ارزيابي شدند.
يافته ها: در تعيين روايي همگرا، بين نتايج آزمون ري در چهار مرحله ميانگين، يادآوري بي درنگ، يادآوري تاخيري و بازشناسي، و امتياز زيرآزمون حافظه منطقي وکسلر، همبستگي مثبت معني دار ديده شد (r=0.346، P<0.001). بررسي روايي تفکيکي با مقايسه امتيازات آزمون بين دو گروه سالمندان سالم و مبتلا به دمانس آلزايمر، تفاوت معني دار يافته هاي آنها را در کليه مراحل آزمون نشان داد (P<0.001). با رسم منحني راک، حساسيت بالاي %۸۹ و ويژگي بالاي %۸۱ در مراحل مختلف آزمون به دست آمد (P<0.001). به كمك فرمول يو دنس، نقطه برش ۲٫۵ تا ۶٫۵ براي بخش هاي گوناگون آزمون تعيين گرديد.
نتيجه گيري: نسخه فارسي آزمون يادگيري شنوايي- کلامي ري از روايي و پايايي خوبي برخوردار است و با توجه به نقاط برش تعيين شده، مي تواند براي ارزيابي و اظهارنظر نسبت به وضعيت حافظه کوتاه مدت و عملکرد يادگيري در سالمندان، و شناسايي افراد مبتلا به دمانس آلزايمر به كار برده شود.