مقاله ويژگي هاي شخصيتي، سبک هاي مديريتي و مديريت تعارض در يک واحد نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله طب نظامي از صفحه ۱۱ تا ۱۶ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي شخصيتي، سبک هاي مديريتي و مديريت تعارض در يک واحد نظامي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ويژگي هاي شخصيتي
مقاله سبک هاي مديريتي
مقاله مديريت تعارض
مقاله پرسش نامه NEO

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سليمي سيدحسين
جناب آقای / سرکار خانم: كرمي نيا رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي علي اكبر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اهداف: شخصيت مديران، در فرآيند و انتخاب روش حل تعارض و سبک مديريت تاثير گذار است. هدف تحقيق حاضر بررسي رابطه بين ويژگي هاي شخصيتي، سبک رهبري و مديريت تعارض در يک واحد نظامي بود.
روش ها: اين مطالعه مقطعي به شيوه همبستگي در سال ۱۳۸۸ روي ۲۰۰ نفر از مديران ارشد يکي از واحدهاي نظامي شهر قم با استفاده از روش نمونه گيري در دسترس انجام شد. سبک رهبري بر اساس پرسش نامه سبک رهبري و ويژگي هاي شخصيتي مديران بر اساس پرسش نامه NEO و مديريت تعارض بر اساس پرسش نامه رابينز مورد مطالعه قرار گرفت. نتايج به کمک روش هاي آمار توصيفي و استنباطي با نرم افزار SPSS 16 تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: از بين سبک هاي رهبري، سبک رهبري آمرانه خيرخواهانه-مشورتي بيشترين فراواني را داشت (۶۵٫۵%). ويژگي شخصيتي توافق پذيري بيشترين ويژگي مشاهده شده بود (۱۹٫۵%). ويژگي شخصيتي برون گرايي با سبک مديريت مشارکتي رابطه مثبت معني دار داشت. در تحليل همبستگي، بين سبک راه حل جو و سبک اعمال کنترل با ويژگي شخصيتي برون گرايي رابطه مثبت و معني دار وجود داشت. همچنين بين سبک ناسازش کار با ويژگي شخصيتي روان آزرده گرايي رابطه مثبت و معني دار مشاهده شد.
نتيجه گيري: سبک آمرانه خيرخواهانه-مشورتي بيشترين سبک رهبري مورد استفاده در بين مديران ارشد واحد نظامي مورد مطالعه است و ويژگي شخصيت توافق پذير، بيشترين ويژگي شخصيتي مديران ارشد اين واحد است. سبک راه حل جو و سبک اعمال کنترل با نمره سبک مديريت رابطه مثبت دارد. بين ويژگي شخصيت روان آزرده گرايي با نمره مديريت رابطه منفي و معني دار وجود دارد.