مقاله ويژگي هاي شخصيتي افراد ايثارگر و ياري رسان با تاکيد بر شخصيت مطلوب درسازمان نظامي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در روانشناسي نظامي از صفحه ۲۱ تا ۲۹ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي شخصيتي افراد ايثارگر و ياري رسان با تاکيد بر شخصيت مطلوب درسازمان نظامي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ايثار
مقاله ياري رسان
مقاله سازمان نظامي
مقاله ويژگي هاي شخصيتي
مقاله شخصيت مطلوب سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندري حسين
جناب آقای / سرکار خانم: دلاور علي
جناب آقای / سرکار خانم: برجعلي احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: با توجه به نقش تعيين کننده فرهنگ ايثار در دفاع مقدس و اهميت اين عامل در توان ملي و دفاعي ج.ا.ايران به منظور دستيابي به شخصيت مطلوب در سازمان نظامي و سپاه ضروري است با توجه به سوابق پژوهشي موضوع، ويژگي هاي شخصيتي افراد ايثارگر به طور جدي مورد بررسي قرار گيرد. هدف از اين پژوهش شناسايي افراد ايثارگر در موقعيت عملي و آزمايشي و بررسي ويژگي هاي شخصيتي افراد ايثارگر و ياري رسان بود.
روش: اين پژوهش از نوع علي مقايسه ايي است که با روش نمونه گيري داوطلبانه از ميان جوانان (با تعداد ۵۰۰ نفر) در سال ۱۳۸۹ به انجام رسيد. آزمودني ها بعد از آزمون عملي در سنجش ميزان ايثارگري، پرسشنامه شخصيتي NEO-PI-R-240 را تکميل کردند و داده هاي به دست آمده با آزمون آماري تحليل واريانس چند متغيري به کمک نرم افزار spss18 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.
نتايج: نتايج حاصله نشان داد افراد ايثارگر و ياري رسان در همه ويژگي هاي شخصيتي از ديگران تفاوت اساسي دارند و پروفايل شخصيتي آن ها متمايز است.
بحث: نتايج اين پژوهش تيپ شخصيتي مطلوب سازماني را با تاکيد بر نيروهاي مسلح و سپاه نشان مي دهد و به کمک مطالعات تکميلي مي تواند زمينه دستيابي به مدل شخصيت مطلوب سازماني نيروهاي نظامي را براي بهبود جذب، آموزش و مديريت منابع انساني فراهم سازد.