مقاله ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي در افراد دچار هيپرتانسيون اساسي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تير ۱۳۸۹ در مجله پزشکي دانشگاه علوم پزشكي تبريز از صفحه ۶۱ تا ۶۶ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي در افراد دچار هيپرتانسيون اساسي
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بيماري فشارخون اساسي
مقاله ويژگي هاي شخصيتي
مقاله سبک مقابله هيجان مدار و مسيله مدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودعليلو مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: بخشي پوررودسري عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اسماعيلي معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: طوفان تبريزي مهرنوش

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و اهداف: بيماري هيپرتانسيون اساسي، اختلالي رواني- فيزيولوژيک است که علاوه بر عوامل زيستي و خطر ساز جسمي به عنوان فرايند فيزيوپاتولوژيک، عوامل روانشناختي مانند وقايع تنش زا، ويژگي هاي شخصيتي و تدابير مقابله اي در بروز و تشديد ان نقش بسزايي دارد. به همين منظور، پژوهش حاضر به بررسي ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي افراد دچار فشارخون اساسي در مقايسه با افراد سالم مي پردازد.
روش بررسي: در اين پژوهش، تعداد ۵۰ نفر از بيماران دچار فشارخون اساسي (۲۲مرد و ۲۸ زن) و ۵۰ نفر از افراد سالم (۲۰ مرد و ۳۰ زن) از طريق همتاسازي با گروه بيمار انتخاب شدند. سپس پرسشنامه هاي شخصيت ايزنک و راهکارهاي مقابله اي، بر روي گروه هاي مورد مطالعه اجرا شد. يافته ها: بررسي نتايج بدست آمده نشان داد که بيماران مبتلا به فشارخون اساسي از لحاظ ويژگي هاي شخصيتي نوروزگرايي و سايکوزگرايي تفاوت معناداري (۰۰۰/۰P<، f=39/56 و f=20/47) با گروه سالم دارند. همچنين در سبک مقابله اي هيجان مدار بين دو گروه تفاوت وجود دارد(f=31، P<0/001) اما در سبک مقابله اي مساله مدار بين آن ها تفاوتي يافت نشد (۴۷/۰P<، f=0/515). در پژوهش حاضر نقش جنسيت نيز در ويژگي هاي شخصيتي و سبک هاي مقابله اي مورد بررسي قرار گرفت و نتايج نشان داد که بين ويژگي شخصيتي برون گرايي و سبک هاي مقابله اي هيجان مدار و مسيله مدار بين دو گروه زنان و مردان بيمار تفاوت معني داري وجود دارد.
نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد که افراد مبتلا به فشارخون اساسي افرادي مضطرب، نگران، خشن و پرخاشگر و آماده ابتلا به افسردگي هستند و در مقابله با مشکلات بيشتر از سبک هاي مقابله اي هيجان مدار نسبت به افراد سالم استفاده مي کنند.