مقاله ويژگي هاي فرهنگ سازماني با رويکرد به سازي نيروي انساني؛ مطالعه موردي: شرکت هاي کوچک توليدکننده قطعات صنعتي شهر تبريز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در تحقيقات فرهنگي ايران از صفحه ۲۹۵ تا ۳۳۰ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي فرهنگ سازماني با رويکرد به سازي نيروي انساني؛ مطالعه موردي: شرکت هاي کوچک توليدکننده قطعات صنعتي شهر تبريز
این مقاله دارای ۳۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله به سازي نيروي انساني
مقاله فرهنگ سازماني
مقاله ويژگي هاي فرهنگ سازماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: فقهي فرهمند ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از مهم ترين عوامل دروني سازمان، فرهنگ و فضاي آن سازمـان اسـت که از اهميت ويژه اي برخوردار است. اگر سازمان در دو عامـل فرهنگ و فضا ضعف داشته باشد، به طور يقين نمي تواند خود را به حد مطلوب برسانـد. تاريـخ نشان مي دهد موفقيت عملکرد هر سازماني به طور معناداري تحت تاثير فرهنگ سازماني آن قرار مي گيـرد. لذا بررسي اينکه آيا در سازمان ها از ويژگي هاي سيزده گانه فرهنگ سازماني شامل: هويت، تعهد، ثبات، رفتار، وظايف، کنترل، هماهنگي، ابتکار فردي، مسووليت پذيري، هدايت و سرپرستي، انسجام، حمايت مديريتي و ارتباطات، درک مثبتي وجود دارد يا خير؟، هدف اصلي اين پژوهش است تا با استفاده از فرضيه اي تحت عنوان «وجود ارتباط آماري معني دار بين ويژگي هاي فرهنگ سازماني در سازمان ها» مورد بررسي قرار گيرد. با استفاده از پرسشنامه هاي ويژگي هاي فرهنگ سازماني در نمونه هاي قابل دسترس جامعه آماري اين بررسي شامل مديران، کارشناسان و کارگران شرکت هاي کوچک توليد کننده قطعات صنعتي شهر تبريز، بيشترين امتياز در بعد ابتکار فردي و کمترين امتياز در بعد حمايت مديريتي حاصل شد که نتايج ضريب همبستگي علاوه بر وجود همبستگي مثبت، ارتباط معني داري را بين ويژگي هاي اصلي فرهنگ سازماني مورد ارزيابي نشان داد. همچنين تحليل واريانس ويژگي هاي فرهنگ سازماني در بخش هاي مختلف سازماني مربوط به درک کارکنان بخش هاي مختلف سازماني نشان داد اختلاف معني داري بين درک مديران و کارشناسان از ويژگي هاي مذکور وجود ندارد اما در اين رابطه، اختلاف معني داري بين درک کارکنان نسبت به اين ويژگي ها وجود دارد.