مقاله ويژگي هاي فنوتيپي و ژنو تيپي جدايه هاي Erwinia amylovora از ميزبان هاي مختلف در شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در دانش گياهپزشكي ايران (علوم كشاورزي ايران) از صفحه ۲۹ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي فنوتيپي و ژنو تيپي جدايه هاي Erwinia amylovora از ميزبان هاي مختلف در شيراز
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Erwinia amylovora
مقاله سوختگي آتشي
مقاله سيب
مقاله گلابي
مقاله به

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكل باخدا شهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: تقوي سيدمحسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
از اواخر فروردين سال ۱۳۸۵ تا شهريور سال ۱۳۸۶ باغات ميوه مناطق مختلف شيراز مورد بازديد قرار گرفتند و از درختان سيب، به و گلابي داراي علايم سوختگي آتشي نمونه برداري شد. تعداد چهل و هفت جدايه باكتري با استفاده از محيط كشت هاي آگار غذايي از بافت هاي آلوده جدا و بر اساس آزمون هاي استاندارد باكتري شناسي به عنوان  Erwinia amylovoraتشخيص داده شدند. جدايه ها از نظر خصوصيات فنوتيپي، بيماري زايي، اندازه قطعاتDNA  تكثير شده در حضور آغازگر اختصاصي A/B در واكنش زنجيره اي پلي مراز  (PCR)و تنوع نقوش حاصل از محصولات واكنش rep-PCR با سه آغازگر REP،ERIC  و  BOXمورد مقايسه قرار گرفتند. كليه جدايه ها گرم منفي، اكسيداز منفي، كاتالاز مثبت و بي هوازي اختياري بودند. روي محيط كشت آگار غذايي پرگنه هاي براق، گرد، محدب و كرم رنگ و روي محيط CCT پرگنه هاي آبي كم رنگ، براق با حاشيه مشخص ايجاد كردند. جدايه ها قادر به ايجاد واكنش فوق حساسيت در توتون، توليد لوان، ذوب ژلاتين، توليد استوئين و توليد مواد احياكننده از ساكاروز بودند ولي هيچ يك از جدايه ها قادر به توليد رنگدانه فلورسنت روي محيط كشت YDC، هيدروليز توئين، هيدروليز ژلاتين، توليد لستيناز، رشد در ۳۹ درجه سلسيوس و توليد اوره آز نبودند. اكثر جدايه ها در آزمون تصاعد گاز از گلوكز واكنش مثبت نشان دادند. در مايه زني روي نهال هاي سيب، به و گلابي علايم خشكيدگي در برگ ها و سرعصايي شدن دم برگ ها پس از سه هفته ايجاد شد و در مايه زني ميوه هاي نارس گلابي لكه هاي قهوه اي تا سياه در اطراف ناحيه مايه زني شده ايجاد گرديد. در آزمون PCR، تمام جدايه ها كه بر اساس آزمون هاي باكتري شناسي و بيماري زايي به عنوان E. amylovora تشخيص داده شده بودند با جفت آغازگر اختصاصي A/B قطعه قابل انتظار ۱۰۰۰ جفت بازي را توليد كردند. در واكنش rep-PCR يازده جدايه نماينده كه بر اساس آزمون هاي باكتري شناسي، بيماري زايي و واكنش زنجيره اي پلي مراز به عنوان  E. amylovoraتشخيص داده شده بودند قطعات متفاوتي از لحاظ اندازه توليد كردند. نتايج حاصل از تجزيه و تحليل آماري داده ها نشان دهنده همگن بودن جدايه هاي اين باكتري از ميزبان هاي مختلف مي باشد.