مقاله ويژگي هاي مرفومتريک قسمت هاي مختلف غده بزاقي پوره ها و حشرات كامل سن نواري چتريان، Graphosoma lineatum (L.) (Hem., Scutelleridae) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در علوم كشاورزي و منابع طبيعي از صفحه ۴۷۴ تا ۴۸۴ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي مرفومتريک قسمت هاي مختلف غده بزاقي پوره ها و حشرات كامل سن نواري چتريان، Graphosoma lineatum (L.) (Hem., Scutelleridae)
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سن Graphosoma lineatum
مقاله پوره ها و حشرات كامل
مقاله غده بزاقي
مقاله ويژگي هاي مرفومتريك

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: يزدانيان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: فرشباف پورآباد رضا
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ولي زاده مصطفي
جناب آقای / سرکار خانم: رشتچي زاده نادره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مجموعه غدد بزاقي در بيشتر ناجوربالان شامل يک جفت غده اصلي و يک جفت غده ضميمه مي باشد. غده اصلي در اساس دولوبي بوده و از يك لوب جلويي و يك لوب عقبي تشکيل شده است. اين غده در قفس سينه و در دو طرف روده مياني قرار دارد. غده ضميمه، لوله اي يا کيسه اي شکل است. در اين بررسي، اندازه قسمت هاي مختلف غده بزاقي شامل طول غده بزاقي، طول لوب هاي جلويي و عقبي، و عرض لوب هاي جلويي، عقبي و غده ضميمه در پوره هاي سنين دوم تا پنجم و نيز حشرات کامل نر و ماده تازه ظاهر شده، ۱۰ روزه و ۳۰ روزه سن (L.) Graphosoma lineatum با استفاده از ميكرومتر كاليبره و نصب شده روي استريوميكروسكوپ تعيين شد و به صورت آزمايش فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي مورد بررسي قرار گرفت. با شروع هر مرحله نشوونمايي، طول غده بزاقي افزايش يافت اما نسبت طول آن به طول بدن كاهش پيدا نمود. هم در پوره ها و هم در حشرات کامل، اثر عامل موقعيت غده بزاقي در بدن روي اندازه قسمت هاي مختلف آن معني دار نبود که نشان داد غدد بزاقي سمت راست و چپ بدن پوره ها و حشرات کامل از نظر شکل و اندازه کاملا شبيه هم بودند. در مورد پوره ها، اثر عامل سنين پورگي در سطح احتمال يك درصد اختلاف معني دار داشت که نشان داد با افزايش سن پوره ها، طول غده بزاقي آن ها نيز به شکل معني داري افزايش يافت. در مورد حشرات کامل، اثر دو عامل جنسيت و طول عمر حشرات کامل روي اندازه غدد بزاقي در سطح احتمال ۱ درصد داراي اختلاف معني دار بود. اين امر نشان داد که اندازه قسمت هاي مختلف غده بزاقي در ماده ها بيشتر از نرهاي هم سن بود و با افزايش طول عمر حشرات کامل، اندازه آن ها نيز افزايش يافت.