مقاله ويژگي هاي مطلوب استادان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر از ديدگاه دانشجويان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در نوآوري هاي مديريت آموزشي (انديشه هاي تازه در علوم تربيتي) از صفحه ۸۳ تا ۱۰۱ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي مطلوب استادان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر از ديدگاه دانشجويان
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فشارآورها
مقاله فشارآورهاي تحصيلي
مقاله انگيزش تحصيلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: كيومرثي فيروز
جناب آقای / سرکار خانم: كامكاري كامبيز
جناب آقای / سرکار خانم: شكرزاده شهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در اين تحقيق به ويژگي هاي مطلوب استادان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر از ديدگاه دانشجويان پرداخته شده و سوال اصلي تحقيق بدين شرح مطرح گرديد كه ويژگي هاي استاد مطلوب از ديدگاه دانشجويان رشته هاي هنر، فني- مهندسي، علوم انساني، علوم پايه و تربيت بدني چيست؟ با تاكيد بر اينكه ويژگي هاي مطلوب استادان به عنوان متغير وابسته در سه حيطه آموزشي، رفتاري و اخلاقي عنوان گرديد، هدف اصلي تحقيق به بررسي ويژگي هاي آموزشي، رفتاري و اخلاقي استاد مطلوب از ديدگاه دانشجويان رشته هاي هنر، فني – مهندسي، علوم انساني، علوم پايه و تربيت بدني معطوف مي باشد. جامعه آماري تحقيق حاضر را تمامي دانشجويان دانشگاه آزاد اسلامي واحد اسلامشهر تشكيل مي دهند كه در رشته هاي هنر، فني- مهندسي، علوم انساني، علوم پايه و تربيت بدني مشغول به تحصيل مي باشند که از اين تعداد، ۱۲۰ نفر از دانشجويان رشته هنر، ۱۲۰ نفر از دانشجويان رشته فني- مهندسي، ۱۲۰ نفر از دانشجويان علوم پايه، ۱۲۰ نفر از دانشجويان تربيت بدني و ۱۲۰ نفر نيز از دانشجويان رشته علوم انساني به عنوان نمونه تحقيق، با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي منظم (سيستماتيك) انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در اين تحقيق، پرسش نامه پژوهشگر ساخته مي باشد كه ضريب اعتبار پرسش نامه a=0.87 بوده و با استفاده از روش آلفاي كرونباخ به دست آمده است. مدل هاي آماري t تك گروهي به منظور بررسي ديدگاه دانشجويان نسبت به ويژگي هاي استاد مطلوب و تحليل واريانس يك طرفه كه به منظور مقايسه ديدگاه دانشجويان رشته هاي هنر، فني – مهندسي، علوم انساني، علوم پايه و تربيت بدني در زمينه ويژگي هاي استاد مطلوب است. در نهايت، بافته هاي تحقيق نشان داد که از ديدگاه دانشجويان هنر، علوم پايه و تربيت بدني، ويژگي هاي آموزشي و ويژگي هاي رفتاري از مهم ترين ويژگي هاي استادان مطلوب محسوب مي شوند.