مقاله ويژگي هاي مورفولوژيکي و بيوشيميایي ميوه تعدادي از ارقام انار در شرايط آب و هوایي ساوه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله به نژادي نهال و بذر (نهال و بذر) از صفحه ۶۹ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: ويژگي هاي مورفولوژيکي و بيوشيميایي ميوه تعدادي از ارقام انار در شرايط آب و هوایي ساوه
این مقاله دارای ۱۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انار
مقاله ارقام
مقاله ويژگي هاي ميوه
مقاله صفات کمي و کيفي
مقاله تجزيه عامل ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تاتاري مريم
جناب آقای / سرکار خانم: فتوحي قزويني رضا
جناب آقای / سرکار خانم: قاسم نژاد محمود
جناب آقای / سرکار خانم: موسوي سيداصغر
جناب آقای / سرکار خانم: طباطبايي سيدضياالدين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسي برخي از صفات مورفولوژيکي و بيوشيميايي ميوه، يازده رقم تجاري انار با استفاده از ۲۶ صفت کمي و کيفي ميوه مورد ارزيابي قرار گرفتند. کليه صفات مورد بررسي به غير از درصد پوست و درصد دانه، اختلاف معني داري در بين ارقام داشتند که نشان دهنده تنوع در هر صفت است. بيشترين ظرفيت آنتي اکسيداني مربوط به ارقام ملس شيرين، يوسف خاني و شيشه کپ بود. نتايج تجزيه همبستگي ساده صفات، وجود همبستگي مثبت و منفي معني داري را بين برخي از صفات مهم نشان داد. ميزان فنل کل با ظرفيت آنتي اکسيداني رابطه مثبت قوي و معني داري را در سطح ۱ درصد نشان داد، اما مقدارآنتوسيانين با ظرفيت آنتي اکسيداني همبستگي نداشت. بر اساس تجزيه کلاستر ارقام به پنج گروه اصلي تقسيم شدند. گروه ها در صفات وزن دانه و ميوه،TSS  و TA  تفاوت معني دار داشتند و فنل کل نيز در تشکيل کلاسترها موثر بود. بر اساس تجزيه عامل ها صفات موثر در شش گروه عاملي قرار گرفتند که مجموعا ۹۳٫۹ درصد واريانس کل را توجيه کردند. صفات مربوط به وزن ميوه، دانه و پوست و حجم آب ميوه در ۱۰۰ دانه از اجزاي تشکيل دهنده عامل اول (PC1) بودند و صفات مربوط بهpH ، EC، TA، ظرفيت آنتي اکسيداني و فنل کل در عامل دوم (PC2) قرار گرفتند. با استفاده از سه عامل اصلي، موقعيت ارقام در تجزيه تري پلات نشان داد که ارقام شيرين شهوار، نادري و بيني کج سبزوار از نظر عامل اول و ارقام شيشه کپ، ملس يزد و ملس ترش از نظر عامل دوم قوي بودند. به طور کلي با توجه به صفات اثر گذار اصلي ارقام ملس اصفهان، ملس شيرين، نادري و شيرين شهوار در يک گروه، ارقام شيشه کپ، ملس ترش، ملس يزد، يوسف خاني، اشکذر و بيني کج در گروه ديگر و رقم پوست سياه ساوه در گروه مجزايي قرار گرفتند.